Tevfik Gerçeker

Tevfik Gerçeker

1314 (1898) yılında Karacabey’de doğan Gerçeker, İs­tanbul Darülhilâfe Medresesini bitirdikten sonra Adliye Vekâleti Sicil Dairesi Kütabetinde Seriye Vekâleti Tedri­sat Müdüriyeti Umum Başkâtipliğinde ve Mümeyyizli­ğinde, Diyanet İşleri Muamelât Mümeyyizliğinde, Diya­net İşleri Memurin Müdürlüğünde bulunmuş, bu arada Ankara Hukuk Fakültesini 1928 yılında bitirerek Şûrayı Devlet (Danıştay) 3. sınıf muavinliğe (yardımcılığa) geti­rilmiştir.

Gerçeker, sırasıyla Başyardımcılık ve Kanunsözcülüğü yaptıktan sonra 17.2.1947 tarihinde üyeliğe seçilmiş, Suat Hayri Ürgüplü’yü yargılayan Divanı Âli Üyeliğini yapmış, 6.6.1952’de TBMM tarafından Danıştay 9. Daire Başkanlığına seçilmiştir. Bundan sonra Danıştay 7. Daire Başkanlığında bulunmuş, Milli Birlik Komitesince Yüksek Adalet Divanı asıl üyeliğine seçilmişse de hastalığı nede­niyle göreve başlayamamıştır.

Danıştay 2. Daire ve Da­nıştay Başkanlığı vekillikleri görevini yürüten Gerçeker, 1952’den sonra Yüksek Seçim Kurulunda görev yapmış, 24.5.1962’de Danıştay Genel Kurulunca Anayasa Mahke­mesi Asıl Üyeliğine seçilmiştir. 22.6.1962’de Anayasa Mahkemesinin ilk Başkanvekili unvanını alan Gerçeker, 13.7.1963’de emekli olmuş, ar­dından 13.10.1964 tarihinde Diyanet İşleri Başkanı ola­rak atanmış, bu göreve 16.12.1965 tarihine kadar de­vam etmiş; 28.1.1982 tarihinde vefat etmiştir.