Yekta Aytan

1906 yılında İstanbul’da doğdu. İstanbul Darülfünun Hukuk Şubesi’ni bitirdi. 1927 yılında İs­tanbul Defterdarlığı Tahakkuk Tebliğ Memuru oldu. Maliye Bakanlığı’na bağlı çeşitli birimlerde çalıştıktan sonra 1935 yılında Trabzon Defterdarlığı, 1937 yılında Gelirler Genel Mü­dürlüğü Şube Müdürlüğü, 1935 yılında Ziraat Bakanlığı İkinci Sınıf Müfettişliği, 1943 yılında Ziraat İşleri Genel Müdürlüğü Zirai Ekonomi Şubesi Müdürlüğü, 1945 yılın­da merkezde Başmüşavirlik ve aynı yıl Toprak İşleri Ge­nel Müdürlüğü Başmüşavirliği, 1947 yılında merkezde Mütehassıslık, 1948 yılında Teftiş Heyeti Reisliğinde Başmüfettişlik, 1950 yılında Devlet Üretme Çiftlikleri Ge­nel Müdürlüğü Başmüfettişliği, 1951 yılında Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü ve aynı yıl Türkiye Zirai Donatım Kurumu Genel Müdürlüğü ve daha sonra Ta­rım Bakanlığı Teftiş Heyeti Reisliği görevlerinde bulun­du. 1952 yılında Türkiye Büyük Millet Mecli­si’nce Danıştay üyeliğine seçildi. 22 Eylül 1960 tarihinde Danıştay Üçüncü Daire Başkanlığına, 16 Haziran1962 tarihinde Anayasa Mahkemesi Asıl Üyeliğine seçildi. 22 Mayıs 1965 tarihinde emekliye ayrıldı. 23 Mayıs 1971 tarihinde vefat etti.