Süheyl Batum

Süheyl Batum

Prof. Dr. Süheyl Batum, (6 Mayıs 1955, İstanbul), Türk hukukçu. Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi, Vatan Gazetesi yazarı ve Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi üyesidir. Orta ve Lise öğrenimini (1966-1975) Galatasaray Lisesinde tamamladı. 1979 yılında Paris I Panthéon - Sorbonne Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. 1980de İstanbul Üniversitesi’de Anayasa Hukuku kürsüsünde asistanlık yapmaya başladı. 1985 yılında " Siyasal Katılma Aracı Olarak Referandum " konulu tezi ve ‘pekiyi derecesiyle doktor, 1990 yılında "Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Türk Anayasal Sistemine Etkileri " başlıklı teziyle doçentlik unvanını aldı. 1996 yılında " Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Türkiye " isimli teziyle Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Profesör unvanını aldı. Galatasaray Üniversitesi’nde 1997-2000 yılları arasında İletişim Fakültesi Dekanlığı ve 2000-2003 yılları arasında Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı görevini üstlendi. 2003 yılından 2007 yılına kadar Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlüğü görevini yapmıştır. Halen, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde öğretim üyeliğine devam etmektedir. 22 Mayıs 2010 tarihindeki Cumhuriyet Halk Partisi 33. Olağan Kurultayı’ında MYK üyelerinin onayıyla CHP üyesi olmuş, 23 Mayıs’ta da delegelerin oylarıyla (1108 oy) CHP Parti Meclisi üyeliğine seçilmiştir. Aynı zamanda, her perşembe Vatan Gazetesi’nde köşe yazısı yazmaktadır bunun yanında Cumhuriyet Gazetesi’nde de konuk yazarlık yapmaktadır. Ayrıca pazartesi günleri saat 18.00’de Radyo Barış’ta (107.0) "Süheyl Batum ile Gündem" isimli radyo programını ve de cuma günleri saat 21.00’de Cem TV’de Ali Sirmen ile "Ayıptır Söylemesi" adlı tartışma programını yapmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır. Yayınlarından Bazıları 1- "Anayasa Hukukunun Temel Metinleri" [1] (Necmi Yübaşıoğlu ile), Beta yayınları, 3. bası, İstanbul,1999 2- "Dikkat Haklarımız" (kollektif eser) Helsinki Yurttaşlar Dernegi. İstanbul.1993 içinde "Demokratik Anayasal Sistem ve Temel Unsurları" ve " Hak Arama Özgürlüğü" bölümleri 3- "Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Türk Anayasal Sistemine Etkileri" Üniversite yayın no.3761, İstanbul, 1993 4- "1789 Bildirisi ve 1958 Anayasası" ,İdare Hukuku ve İlimleri Dergisi, sayı 1-3, yıl 10, 1989 (yayım tarihi; Kasım 1995) 5- "Türkiye’de Devlet - Toplum ilişkilerine Demokratik Devlet anlayışı açısından bir bakış" Yeni Türkiye Dergisi, 4.sayı, Mayıs - Haziran 1995, yıl 1 sayı 4 6- "Yasama Dokunulmazlığı Zırhının Yeni Boyutu" , Görüş Dergisi, 25. sayı, Nisan- Mayıs 1996 7- " Kanunların Hazırlanması, Görüşülmesi ve Yayınlanmısı konularında Yabancı Ülkelerden Örnek Uygulamalar" DTP. Ankara 1983 8- "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Türkiye" Kavram yayınları, 1996, İst. 9- "Siyasal Katılma Aracı olarak Referandum (İsviçre, Fransa ve Türkiye uygulamarı açısından ) yayımlanmamıs doktora tezi,1986 10- "Fransa’da uygulanan 2 turlu çoğunluk sistemi üzerine düşünceler" Bülten, Türk Demokrasi Vakfı yayını. Sayı 16, Aralık 13 sayfa 11-18 11- " Devlet - Toplum İlişkileri çerçevesinde Cumhuriyet Dönemi Anayasaları" in 75 yılda Tebaadan Yurttaşa Doğru. Bilanço, 98 yayın dizisi. İş Bankası Yayınları, 1998 12- "İsviçre’de Devlet ile Kilisenin Ayrılması" Dr. Andreas Auer’den çeviri, Yargı dergisi, Haziran 1980, Sayı 50, sayfa 6 13- "Türkiye’de Hukuk Devleti anlayışı ve Sorunları" Görüş Dergisi, 33 sayı, Aralık 97 14- "1990’larda Dünyada ve Türkiye’de Siyasal Rejim Tartışmaları" Devlet Reformu, TESEV yayınları 15, İstanbul 2000, sayfa 53 - 81. 15- "A la recherche d’un régime politique en Turquie dans les années 90 ve Un Président élu par le peuple, une bonne solution , Galatasaray Üniversitesi Yayınları, No.19, İst., 2000, sayfa 243-252 16- "Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 3. maddesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Türkiye ( uygulamalar, sorunlar)" Yeni Türkiye Dergisi, sayı 21, Mayıs- Haziran 98, yıl 4, sayfa 1352 -1366 17- "99 soruda neden ve nasıl çağdaş bir anayasa", Oniki Levha yayınları, İstanbul, 2009 [2] [3] Katıldığı Kongre ve Konferanslar Katkıda bulunulan konferans ve kongrelerden, sadece en önemlilerine yer verilmektedir. 1- İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından 21 Nisan 1995 günü yapılan "Türkiye’nin Demokratiklesme Sorunu II " konulu Sempozyum’a sunulan tebliğ (Türkiye’de Düşünme ve Bilim Özgürlüğü) 2- Türk Demokrasi Vakfı tarafından 3 Mayıs 1993 günü yapılan "[Seçim Sistemleri]" Sempozyuma sunulan tebliğ (Fransa’da uygulanan İki Türlü Çoğunluk Sistemi üzerine düşünceler) 3- Türk Hukukçu Kadınlar Derneğinin 4 Haziran 1994 günü yapılan " Nasıl bir seçim sistemi" konulu Sempozyumuna sunulan tebliğ (Nasıl bir seçim sistemi?) 4- Ege Üniversitesi tarafından düzenlenen "Cumhuriyet - Demokrasi ve Kimlik" Sempozyumuna (10-12 Nisan 1996) sunulan tebliğ (Sivil Toplum - Siyasal Toplum ilişkileri çerçevesinde Türkiye’de Demokratik Rejim) 5- İ.Ü Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından 15 Aralık 1994 günü düzenlenen " Siyasi ve Sosyal Boyutuyla Özelleştirme Yasası" konulu Panel’e sunulan tebliğ 6- Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından 7 Haziran 1995 günü yapılan "Anayasa Değişiklikleri" konulu Panel’e sunulan tebliğ 7- Konrad Adenauer Vakfı ve Türk Demokrasi Vakfı tarafından 30. Haziran 1995 günü yapılan "Gümrük Birliği ve Türkiye’de Demokratikleşme süreci" konulu seminer’e sunulan tebliğ 8- Avrupa Konseyi ile Marmara Hukuk Fakültesi tarafından 7 Ekim 1995 günü düzenlenen "İnsan Hakları Günü" dolayısıyla yapılan Sempozyum’a sunulan tebliğ (Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Türk Anayasası) 9- EATA tarafından 19-20 Kasım 1995 tarihlerinde düzenlenen "Avrupa Türkiye ilişkileri" (Promoting Mutual Understanting for a new Era’in Europen - Turkish Relations) konulu konferansa sunulan tebliğ (Türkiye’de Demokrasinin Gelişimi) 10- Mülkiyeliler Birliği tarafından düzenlenen "Anayasa Formuna" sunulan tebliğ (Anayasal Sistemler ) 11- Ankara Barosu tarafından düzenlenen "Hukuk Kurultayı" na sunulan tebliğ. "Temel Hak ve Özgürlüklerin korunması ve sınırlandırılması sorunu" . Hukuk Kurultayı 2000, Hürriyet yayınları, sah 160 ve d. 12- Türkiye Barolar Birliği tarafından düzenlenen "Uluslararası Anayasa Hukuku Kurultayına" sunulan tebliğ "Siyasal Rejimler" , Ocak 2001, Türkiye Barolar Birliği Yayın No.12 13- Dokuz Eylül Üniversitesi tarafından düzenlenen "Düşün Toplantıları" konferansına sunulan tebliğ. (19 Ocak 2010) Diğer Çalışmalar 1- İstanbul Barosu tarafından düzenlenen; İstanbulun değişik adliyelerinde ( İstanbul-Kadıköy-Eminönü-Bakırköy-Kartal) düzenlenen ( Yargıçlar, Savcılar ve Avukatların katıldığı) "Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesini İç Hukukumuzda uygulanması" konulu bir dizi çalışma ve seminerler tarafımdan yürütülmüştür 2- İnsan Hakları Bakanlığı bünyesinde kurulan İnsan Hakları Yüksek Danısma Kurulu için hazırlanan "Düşünce ve Düşünceleri Açıklama Özgürlüğü"v konulu rapor hazırlanmıştır. 3- İstanbul Barosu Başkanlığının talebi üzerine, Anayasa’nın 104 ve 146. maddeleri uyarınca, "Cumhurbaşkanı’nın, Anayasa Mahkemesi üye ataması husundaki yetkisinin kapsamı ve sınırları" konusunda, bir rapor hazırlanmıştır. 4- İstanbul Barosu Başkanlığının talebi üzerine "3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun’a" ilişkin bir rapor hazırlanlanmıştır. 5- Devlet Denetleme Kurulu’na sunulmak üzere İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinin hazırladığı "Özelleştirme işlemlerinin Hukuksal Çerçevesi" konulu raporun Anayasa Hukukuna ilişkin bölümü hazırlanmıştır. 6- Türkiye Büyük Millet Meclisi Kütüphane ve Dökümantasyon Dairesinin talebi üzerine, "Fransız Seçim Kanununun" çevirisi yapılmıştır. 7- TÜSİAD tarafından istenilen rapor "Yargılama Düzeninde Kalite" konulu ortak çalışmanın içinde bölümler. 8- TÜSİAD tarafından yayınlanan "2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununa İlişkin Değişiklik Önerileri Paketi" TS/ PAR/ 01-15. İst., Haziran 2001. 9- "Türkiye’de Demokratikleşme Persfektifleri ve Avrupa Birliği Kopenhag Siyasal Kriterleri (Görüşler ve Öncelikler)" TÜSİAD yayınları, T/2001-05/300), İst, 2001. 10- "Türkiye’de Demokratikleşme Perspektifleri, Düşünce Özgürlüğü" , TÜSİAD yayınları, İST, 2001