Seyit Avcı

1968 yılında Konya’nın Orhaniye Köyü’nde doğdu. 1985’te Konya İHL’ni, 1989’da MÜ. İlahiyat Fakültesi’ni bitirdi. 1992 yılında aynı üniversitede Hadis Anabilim Dalında yüksek lisans yaptı. 1992’de bir yıl Diyarbakır/Silvan’da Din Kültürü öğretmeni olarak çalıştı. 1993’te Konya/Alibeyhüyüğü İHL’ye atandı. 1993’de SÜ.’e bağlı olarak başladığı doktora çalışmasını 1999’da tamamladı. 2006 yılında Selçuklu Mimar Sinan İÖO’na tayin edildi. Aynı yıl doçent oldu. 20.05.2010 tarihinde Şırnak Ü. İlahiyat Fakültesine atandı. Evli ve üç çocuk babasıdır. Yayınlanan Eserleri: Hadis İlmi, Hadisçilerin Fazileti ve Kırk Hadis, Ensar Yayınları Konya 2004. Sünnetin İslâm’daki Yeri ve Sünnetle İlgili Kırk Hadis, Ensar Yayınları Konya 2004. Sahabenin Peygamber Sevgisi, Sahabe İle İlgili Kırk Hadis, Ensar Yayınları Konya 2004. Sûfilerin Hadis Anlayışı, Bursevî Örneği, Ensar Yayınları Konya 2004. el-Fütûhatü’l-Mekkiyye’de İbn Arabî’nin Hadis Anlayışı, Konya 2005. Rûhu’l Beyân –Kur’an Meâli ve Tefsiri- Hadislerin Tahrici, Erkam Yayınları, İstanbul 2005. Yaratılana Şefkat ve Merhamet, Erkam Yayınları, İstanbul 2007. İbn Arabi’den Hadis Yorumları, İnsan Yayınları, İstanbul 2008. Hakemli Dergilerde Yayınlanan makaleleri: Sûfîlerin Hadis Tesbit Ölçüleri: İsmâil Hakkı Bursevî Üzerine Bir İnceleme, Hadis Tetkikleri Dergisi, Cilt 2, Sayı: 1, 7-29 İstanbul 2004. Keşif Yoluyla Hadis Rivayeti Meselesi, Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, Cilt 4, Sayı: 4 161-193 Samsun 2004. "Ben İlim Şehriyim Ali de Onun Kapısıdır" Hadisi Üzerine, Marife Dergisi, Yıl 4, Sayı: 3, 371-381 Konya 2004. Hz. Peygamber Döneminden Sonra Sahabilik İddiası, İstem Dergisi, Yıl 2, Sayı: 4, 219-235 Konya 2004. Hadislerde İbadet Hayatı ile İlgili Şartlar ve Ölçüler, İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, Sayı 5, s. 401-420, Konya 2005. Hadisçilere Göre Muhadramlar, İslami Araştırmalar Dergisi Cilt 18 sayı 2, 2005, s.159-167. Tâbiîn Neslinin Hadis İlmindeki Yeri, SÜ. İlahiyat Fakültesi Dergisi, Güz 2005, sayı 20, s. 151-172. Sünnetin Temel İlkelerini Kapsayan Bir Hadisin Yorumu, Diyanet İlmi Dergi, Cilt 42, sayı 3, Temmuz-Eylül 2006, s.49-64. İbadet Hayatı ve Bidat İlişkisi, Diyanet İlmi Dergi, cilt 43, sayı 1: Ocak-Mart 2007. Peygamber Eşlerinin Faziletleri, Diyanet İlmi Dergi, cilt 45, sayı 2: Nisan-Haziran 2009, s. 21-48. Diğer Dergilerde Yayınlanan makaleleri : Allah Resûlünün Hadislerinde Rağbet ve Regâib, Altınoluk Dergisi, Ağustos 2004, sayı 222, s.17-19. Allah Resûlünün Hadislerinde Berat, Altınoluk Dergisi, Eylül 2004, sayı 223, s. 25-27. Hz. Peygamberi Sevmenin İşaretleri, Altınoluk Dergisi, Resul-i Ekrem Efendimizin Ahlakı, Alemlere Rahmet Hz. Muhammed Mustafa’ya İthafen, Konya Müftülüğü Kültür Yayınları, Kutlu Doğum Özel Sayısı, Konya 2007 s. 10-13. İyi Bir İnsan Olmak, İbrahim Yapıcı İÖO Dergisi, sayı 1, Konya 2009, s. 18-19. Ana Babaya İyilik, Yüzakı, I-IV, İstanbul 2009.