Ali Rüştü Aral

Ali Rüştü Aral

1915 yılında Gönen’de doğdu 1937’de İstan­bul Hukuk Fakültesini bitirdikten sonra kısa bir süre An­kara Hususi Muhasebe Şefliği yaptı. Askerlikten sonra Devlet Şûrası (Danıştay) sınavını kazanarak 2. Sı­nıf Mülâzımlığa atandı. 1948 yılında Danıştay Kanunsözcülüğüne getirilmiş ve 1951 yılında Danıştay’dan ayrılarak Maliye Bakanlığı Baş Hukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü Müşavir Avukatı olarak ça­lışmaya başladı. Daha sonra aynı Genel Müdürlükte Hazine Avukatlığı yaptı.

1956-1958 yıllarında İktisat ve Ticaret Bakanlığı Tetkik Heyeti Reisliği Uzmanlığı, Ti­caret Bakanlığı Tetkik Kurulu Başkanlığı Uzmanlığında bulundu. 1953 yılından sonra sırası ile Sanayi Ba­kanlığı Sanayi Dairesi Reis Muavinliği, Maden Dairesi Re­is Muavinliği yaptı. 1962 yılından itibaren Tarım Ba­kanlığı Birinci Hukuk Müşavirliği görevinde bulunan Aral, 1965 yılında Anayasa Mahkemesince Danıştay Üyeliğine seçilmiştir. 14.7.1978 tarihinde Danıştay Genel Kurulunca Anayasa Mahkemesi Yedek Üyeliğine seçilmiş ve 15.11.1980’de emekliye ayrılmıştır.