A. Şeref Hocaoğlu

A. Şeref Hocaoğlu

1321 (1905) yılında Elazığ’ın Kemaliye ilçesinin Ağın bu­cağında doğan Hocaoğlu, Adliye Meslek Okulunun Müstantik Şubesini ve 1928-1929 öğretim yılında Hukuk Fa­kültesini bitirdikten sonra Çemişgezek Savcılığına atan­mıştır. Daha sonra çeşitli ilçelerde hâkimlik görevlerin­de bulunmuş ve 1936 yılında Adliye teşkilâtından ayrı­larak Milli Emlâk Müdür Muavini olmuştur. 1937 yılın­dan başlayarak Vakıflar Genel Müdürlüğü’nde önce Mü­fettiş, daha sonra Baş Hukuk Müşaviri ve Merkez Müşa­vir Avukatı olarak çalışmış ve 1947 yılında Danıştay Üyeliğine atanmıştır. 1955 yılına kadar Danıştay’da üye olarak çalışan Hocaoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunca Danıştay İkinci Daire Başkanlığına se­çilmiştir. 22.9.1960 tarihinde 54 sayılı Yasa ile yeniden aynı göreve seçilmiş ve 1963 yılında Danıştay Genel Ku­rulunda yapılan seçimle Anayasa Mahkemesi Asıl Üye­si olmuştur. 14.7.1970 tarihinde emekliye ayrılan Hoca­oğlu, 14.2.1977 tarihinde vefat etmiştir.