Abbas Bin Hüseyin Eş-Şirazi

Abbas Bin Hüseyin Eş-Şirazi

Büveyhî veziri. 915’te Şiraz’da doğdu. Daha sonra Bağdat’a giderek Muizzüddevle’nin kâtibi oldu. 963’te Dîvân-

Abdurrahman Abdi Paşa

Abdurrahman Abdi Paşa

Osmanlı veziri, Budin eyaletinin son beylerbeyidir. Askeriyeden yetişti. 1668’de yeniçeri ağası oldu. Köprülüzâde Fâzıl Ahmed Paşanı

Ağa Hüseyin Paşa

Ağa Hüseyin Paşa

Türk veziri Edirne de 1776 yılında doğmuştur. Yeniçeri ocağında yetişip, Osmanlı-Rus savaşında (1806-1812) kendini gösterince zağarcıba

Ahmet Cevdet Paşa

Ahmet Cevdet Paşa

XIX. yüzyılın önemli âlim, sosyolog, tarihçi, hukukçu ve devlet adamı olan Ahmet Cevdet Paşa, 1822 tarihinde bugün Bulgaristan sınırları içerisinde kalan Lofça kasabasında dünyaya geldi. Babası Lofça’nın ileri gelenlerinden olan Hacı İsmail Ağa, annesi

Cezzar Ahmet Paşa

Cezzar Ahmet Paşa

Cezzar Ahmet Paşa, Bosna’da doğdu. 23 Nisan 1804’te Akkâ’da öldü. Napoléon Bonaparte’a karşı Akkâ Kalesi’ni savunmasıyla ünl

Mehmet Sait Paşa

Mehmet Sait Paşa

Yedisi II. Abdülhamit devrinde, ikisi II. Meşrutiyet Dönemi’nde olmak üzere toplam dokuz kere sadaret makamına gelen Mehmet Sait Paşa (Kü