Mehmet Said Bey

Mehmet Said Bey

1848’de İstanbul’da doğdu. Meşhur Ahmet Kemal Paşa’nın oğludur. Pek küçükken Arapça ve Farsça okumuştur. Babasının Berlin sefiri olması üzerine o da Berlin’e gidip Almanca öğrenmiştir. Gazeteciliğe “Tasviri Efkar”da Namık Kemal’in maiyetinde başlamış ve sonraları İstanbul, Hakayikulvakayi, Vakit, Tarik gazetelerinde başmuharrirlik görevinde bulunmuş ve Beyoğlu’nda Şark isimli bir gazete neşretmiştir. Memuriyete Hariciye Mektubi Kaleminde başlamıştır. 1868’de Şûrayı Devlet’e geçerek tali memuriyetlerde bulunmuştur. 1874’te Matbuat Kalemi Müdür Muavinliği’ne tayin edilmiştir. O zamanlar Matbuat Müdürlüğü Hariciye Nezaretine bağlı idi ve 1877 sonuna kadar oraya bağlı kalmıştır. Mehmet Sait Bey’in Matbuat Müdürü olduğu tarih 1875’tir. Sait Bey o sıralarda bir taraftan da makaleler yazmakta idi. Hatta “ Journale de Constantinople” de Fransızca makaleler yazarak Türkiye aleyhindeki Avrupa gazetelerine cevaplar vermiştir. Onu Matbuat Kalemine memur eden Hüseyin Avni ve müdür yapan da Mahmut Nedim Paşadır. Sait Bey Matbuat Müdürlüğü’nde iki buçuk ay kalmıştır. Kitapları: Fezaili Ahlakiye, Garaibi Aadatı Akvam, Galatatı tercüme, Sefirler ve Şehbenderler, Darülkütüp, Mahakim, Teşebbüsatı Cürmiye, Hukuku Düvel, Vazaifi Adliyei Etibba, Teşhiri İzmihlal, Usulü Mesuliyeti Vükela, Usulü Maişeti İnsan, Münazara, Hukuku Siyasiyei Osmaniye ve 22 formasını neşrettiği Fransızcadan Türkçeye Kamus.