Yunus Nadi Abalıoğlu

Yunus Nadi Abalıoğlu

1880 yılında Fethiye’de doğmuştur. Cumhuriyet Gazetesini kuran Türk gazeteci. Babası Fethiye eşrafından Abalızade Halil Efendidir. Tahsile Fethiye´de başladı. Rodos´da Süleymaniye Medresesi’nde okudu. Daha sonra İstanbul´a geldi ve bir süre Galatasaray Sultanisi’ne ve Hukuk Mektebine devam etti. Aynı zamanda Malumat gazetesinde yazmaya başladı. Hükumet aleyhtarı gizli bir cemiyetle ilgili görülerek Medilli kalesinde üç yıl hapse mahkûm edildi (1901). Cezası bitince İstanbul´a geldi. İkdam, ve Tasviri Efkar gazetelerinde çalıştı. İttihat ve Terakki Cemiyetiyle yakın ilişkisinden ötürü, 1910’da bu cemiyetin Selanik´de yayımlanan organı Rumeli Gazetesi’ne başyazar oldu. 1912 Nisan-Ağustos tarihlerinde Osmanlı Meclis-i Mebusanı’na Aydın Mebusu olarak girdi.

İstanbul´da 1918’de Yeni Gün gazetesini kurdu ve Son Osmanlı Meclis-i Mebusanı’nda İzmir Mebusu seçildi. Mütareke sırasında Anadolu’ya geçerek gazetenin yayımına Ankara´da devam etti. 1920’de Büyük Millet Meclisi’nde İzmir mebusu oldu. Cumhuriyetin ilanından sonra 1924’te İstanbul´da Cumhuriyet gazetesini yayımlamaya başladı. Altıncı döneme kadar TBMM’de Muğla mebusu idi. 1945 yılında İsviçre’de vefat etmiştir. Yunus Nadi, İttihatçılıktan geçerek Cumhuriyet devrinin önde gelen şahsiyetleri arasında yer alan nadir gazetecilerdendir. Basın ve siyaseti birlikte yürütmesi, üst kademedeki şahıslarla yakın ilişkileri devrinde itibarını ve gazetesinin güvenilirliğini arttırdı. Ölümünden sonra adına Yunus Nadi Armağanı düzenlenmeye başladı.