Tahir Olgun

(1877 - 21 Haziran 1951): Yazar, şair. Gülhane Askerî Rüşdiyesini, Menşe-i Küttâb-ı Askeriye Mektebini bitirdi. Uzun süre Daruşşafaka ve Kuleli Askerî liselerinde Arapça, Farsça, Türk edebiyatı ve tarih dersleri verdi. Son yıllarında İstanbul Kütüphaneleri Tasnif Komisyonunda görev alarak Türkçe yazma divanların kataloglarının hazırlanmasına emek harcadı.

Mevlevî tarikatına bağlıydı. Daha çok Tahirü’l-Mevlevî imzasını kullanmıştır. Divan şiiri tarzında eserler verdi, edebiyat tarihi araştırmaları yaptı; biyografiler yazdı. Mahfil adıyla dergi çıkardı (68 sayı, 1920-1926).

Eserleri: Mir’at-ı Hz. Mevlâna (Manzum, 1899), Divançe-i Tahir (1902), Cengiz ve Hülûgu Mezalimi (1906), Yenikapı Mevlevîhanesi Postnişîni Şeyh Celâleddin Efendi Merhum (1910), Tarih-i İslâm Sahâifinden (1910), Şeyh Sadî’nin Bir Sergüzeşti (Muslihuddin Sadî-i Şirazî’den çeviri, 1911), ), Nazım ve Eşkâl-i Nazım (1913), Medrese-i İslâmiye Talebesine Tarih Hulâsaları (1915), Kafkasya Mücahidi Şeyh Şamil’in Gazavatı (Mehmed Tahir el-Karanî’den çeviri, 1917), Hazreti Peygamber ve Zamanı (1923), Başlangıcından Tanzimat Devrine Kadar Edebiyat Tarihimize Manzum Bir Muhtıra (Edebiyat tarihi, 1931), Edebiyat Lugati (1936. Yeni baskısı Kemal Edip Kürkçüoğlu tarafından, 1973), Fuzulî’ye Dair (1936), Nev’î ve Sûriye Kasidesi (1937), Bakî’ye Dair (1938), Müslümanlıkta İbadet Tarihi (1947; C. Kurnaz yayınladı, 1998). Mesnevî’nin Yeni Muterizine İkinci Cevap (1947), Germiyanlı Şeyhî ve Harnâmesi (1949), Mesnevî Dersleri (2 cilt, 1949, 1951), Müslümanlığın Medeniyete Hizmeti (Haz. A. Sert, 1974), Matbuat Âlemindeki Hayatım ve İstiklâl Mahkemeleri (Atilla Şentürk hazırladı, 1991), Divan Edebiyatının Bazı Beyitlerinin İzahına Dair Edebî Mektuplar (C. Kurnaz , 1995), Çilehane Mektupları (C. Kurnaz, G. Erişen, 1996), Atilla Şentürk, Tahirü’l-Mevlevî, Hayatı ve Eserleri’ni yayınladı (1991).