Sultan Veled

Sultan Veled

(1226 - 2 Kasım 1312): Divan şairi. Larende’de (Karaman) doğdu. Asıl adı Bahaeddin Muhammed Veled’dir. Mevlâna’nın oğludur. Konya’da Akıncı Medresesinde okudu. 1292’de tarikatın lideri oldu. Tarikatı yeni baştan teşkilâtlandırıp Anadolu’nun muhtelif vilâyetlerinde tekkeler açtırdı. Mevlevî âyin ve erkânını esaslara bağladı. Konya’da öldü.

Dînî, tasavvufî, didaktik manzumeleri vardır. Eserlerini Farsça yazmıştır. Türkçe ve Rumca şiirleri de bulunmaktadır. Anadolu’da Türkçe şiir söylediği bilinen en eski şairdir.

Eserleri: Divan (Farsçadır. Eseri F. Nafiz Uzluk yayınladı. 12.719 beyittir. 129 beyit Türkçedir. 1941), İbtidânâme (Farsça mesnevîdir. Mevlânâ’nın hayatı ve fikirleri, kendi hayatı hakkında bilgiler verir. Başlarında mensur kısımlar bulunan 163 parça manzumedir. Beyit sayısı 10.000 dolayındadır. 76 Türkçe beyit bulunmaktadır. Abdülbaki Gölpınarlı eseri Türkçeye tercüme edip yayınladı, 1976), Rebabnâme (3100 beyit civarında Farsça mesnevîdir. Sonunda 162 beyit Türkçe ve 26 beyit Rumcadır), İntihânâme (8317 beyitlik Farsça mesnevî), Maarif (Mensur. Meliha Ülker Tarıkahya (Anbarcıoğlu) Türkçeye çevirdi, 1949). Sultan Veled’in Türkçe manzumelerini Mecdut Mansuroğlu yayınladı (1958).