Muhammed Ali es-Sabuni

Muhammed Ali es-Sabuni

1930 yılında Suriye’nin Halep şehrinde ilmi ile meşhur bir ailenin çocuğu olarak doğdu. Babası, Halep şehrinin âlimlerindendi. Çocukluğu, babasının medresesinde ilim tahsili ile geçti. Arapça ilimlerinin yanı sıra, feraiz (miras) ilmini ve diğer dinî ilimleri babası Şeyh Cemil’den okudu. Diğer yandan Suriye’nin ileri gelen âlimlerinden dersler aldı. 1952 senesinde Ezher Üniversitesinin, eş-Şeri’a fakültesini bitirdi. Daha sonra Şeri kada (yargı) bölümündeki ihtisas eğitimini de tamamlayarak 1954 yılında Ezher’den mezun oldu ve el-Âlimiyye diplomasını almaya hak kazandı. el-Âlimiyye, o dönemin en yüksek ilmî kariyeri olup günümüzdeki doktoranın muadilidir. Daha sonra ülkesi Suriye’ye dönerek sekiz yıl sürecek olan tedris faaliyetinde bulundu. Onun, babasından başka ders aldığı hocalardan bazıları şunlardır: Şeyh Muhammed Necip Sirac, Şeyh Ahmed eş-Şemma, Şeyh Muhammed Said el-İdlibi, Şeyh Rağıb et-Tabbfih, Şeyh Muhammed Necip Hiyata. 

Şeri ilimlerde ve Kur’an ilimlerinde çalışmalarda bulundu. Kırkı aşkın eser yazdı. Çalışmalarından bazıları şunlardır:  “Safvetü’t-Tefasir", " Min Künuzi’s-Sünne", "Ravaiu-l Beyân fî: Tefsîr-i Ayati-l Ahkâm" Eserleri İslami ilimlerde, araştırmacıların, entelektüellerin ve ilim talebelerinin müracaat ettiği kaynaklardan olup Türkçe, Malayca ve Urduca başta olmak üzere pek çok dile tercüme edildi. Daha sonra Suudi Arabistan’a göç etmek durumunda kaldı ve burada Mekke-i Mükkerreme Üniversitesi Eğitim Fakültesinde ve eş-Şeria fakültesinde dersler vermeye başladı. Buradaki tedris hizmeti, yaklaşık yirmi sekiz yıl devam etti. Bu uzun süre boyunca üniversite hocaları yetiştirdi ve Ümmü’l-Kura Üniversitesinde klasik eserlerin tahkikini yaptı. İmam Ebu Cafer en-Nahhas’ın "Me’ani’l-Kur’an" adlı tefsirinin tahkiki, bunlardan sadece bir tanesidir. 

19 Mart 2021’de Yalova’da vefat etti.

Kitapları:

1- Safvetü’t-Tefasir 

2-el-Mevaris fi’ş-Şerfati’l-İslamiyye. 

3-Min Künuzi’s-Sünne. 

4- Ravaiu-l Beyân fî: Tefsîr-i Ayati-l Ahkâm

5-Kubes min Nuri’l-Kur’ani’l-Kerim.

6-Es-Sünnetü’n-Nebeviyye Kismün mine’l-Vahyi’l-İlahf el-Münezzel. 

7-Mevsu’atü’l-Fikhi ’ş-Şer ’i el-Muyesser. 

8-ez-Zevacü’l-İslami el-Mübekkir Seadetün ve Hisanetün. 

9-et-Tefsirul-Vadıh el-Müyesser. 

10-Hedyü’n-Nebeviyyü’s-Sahih fi Salati’t-Teravih. 

11-İcazü’l-Beyan fi Süveri-Kur’an. 

12-Mevkifü’ş-Şeriati’l-Garra’ min Niktihi’l-Müt’ati. 

13-Haraketü’l-Ardi ve Deveranüha Hakikatün İlmiyyetün Eşbeteha’l-Kur’an. 

14-et-Tibyan fi Ulumi’l-Kur’an. 

15-Akidetü Ehli’s-Sünneti fi Mizani’ş-Şer’i. 

16-en-Nübüvvetü ve’l-Enbiya. 

17-Risaletü’s-Salati. 

18-Mehdiyyü ve Eşratü’s-Sa’ati. 

19-el-Müktetafmin ’Uyuni’ş-Şi’r. 

20-Keşfü’ttira ’at fi Risaleti’t-Tenbihat Have Sicifveti ’t-Tefasir. 

21-Dürratü ’t-Tefasir. 

22-Cerimetü’r-Riba Ahtaru’l-Cera’imi’d-Diniyyeti ve’l-İctima’iyyeti.

23-et-Tebsir bimafi Rasa’ili Bekr Ebu Zeyd mine’t-Tezvir. 

24-Şerhu Riyadi ’s-Salihin. 

25-Şübehat ve Ebdtil Havle teaddüdi Zevcati’r-Rasil. 

26-Risaletün fi Hukmi’t-Tasvir. 

27-Me’ani’l-Kur’an. 

28-el-Muktetaf min ’Uyiini’t-Tefasfir.

29-Muhtasaru Tefsiri İbn Kesir. 

30-Muhtasaru Tefsiri’t-Taberi. 

31-Tenviru’/-Ezhan min Tefsiri Rihi’-Beyan. 

32-el-Münteka’l-Muhtar min Kitabi’l-Ezkar. 

33-Fethu’r-Rahman bi Keşfi ma Yeltebisüfi’l-Kur’an.