M. Şerafeddin Yaltkaya

M. Şerafeddin Yaltkaya

1879 yılında İstanbul’da doğdu. İlk tahsilinden sonra hafız oldu. Davutpaşa Rüştiyesinden ve Darü’l Muallimin’den mezun oldu. Cami derslerine devam etti. Fatih Dersiâmlarından Manastırlı İsmail Hakkı Bey’den tefsir, Şirvanlı Halis Efendi’den Makalât dersi okudu. 1909 yılında, Arapça eğitimi yapan Dârü’l ilim vet’ta’lim adlı okulda ders nâzırlığı ile tedrisat hayatına atıldı. Sonraki yıllarda çeşitli yüksek okullarda dini dersler okuttu, 1924 yılında Darü’lfünun İlahiyat Fakültesine Kelâm Tarihi Müderrisi, daha sonra da İslâm Dini ve felsefesi ordinaryüs profesörü oldu. 1942 yılında Diyanet İşleri Başkanlığına getirildi. 60’dan fazla eseri olan ve Sebilü’rreşat, Beyan’ül’hak, Mihrab, İlâhiyat, İslâm gibi dergilerde pek çok makaleleri yayınlandı. Diyanet İşleri Başkanı iken 23 Nisan 1947 tarihinde vefat etti.