Mehmet Nüzhet Efendi

Mehmet Nüzhet Efendi

1828’de doğdu. Bazı kaynaklara göre doğum yeri Sivas, bazılarına göre de İstanbul’dur. Vefatı Sivas’tadır. Aslen Tatar veya Şimal Türklerindendir. İptidaî tahsilinden sonra bir müddet Harbiye mektebinde bulunmuş ve 1845’de Maliye Mektubî Odası’na tayin olunarak kitabet hizmeti ile Rumeli’ye de gitmiştir. Bir aralık “Ceridei Havadis,, Muharriri ve Mektubîi Seraskerî Muavini olmuştur. Bu tarihlerde Mahreci Aklâm iIe Mülkiye mektebinde kitabet muallimliği yapmıştır. Büyük kardeşi Müşir Saffet Paşa’nın riyasetindeki Dârı Şûrayı Askeriye 1865’de mütemayiz rütbesi ile tayin edilmiş ve buradan azlinden sonra 1868’de Maarif Nezareti Mektupçuluğuna, 1871’de Takvimi Vakayi muharrirliğine ve 1290 Safer (1873)’de de ulâ sınıfı sanisi rütbesi ile Matbuat Müdürlüğüne getirilmiştir. Tekaüt edilerek buradan ayrıldığı bazı kayıtlarda görülen Nüzhet Efendi’nin son vazifesi 1876’da tayin edildiği Maliye Nezareti Varidatı Öşriye Komisyonu azalığıdır. “Edebiyat Kurallarını İhtiva Mana-yı Kitab”; Mehmet Nüzhet Efendi’nin en önemli eseridir. 1877’de vefat etmiştir.