Mahmut Kemal İnal

Mahmut Kemal İnal

(1870-1957) Edebiyat tarihçisi, yazar. Mekteb-i Mülkiye’den rahatsızlığı sebebiyle ayrıldı. Bir müddet Mekteb-i Hukuk’a devam etti. Arapça, müzik, tef­sir, hadis, Farsça ve Fransızca öğrendi. Çeşitli memurluk­larda bulundu. İslâm Eserleri Müzesi Müdürlüğü’nden emekli oldu (1935). Emeklilikten sonra da devletin kültür ko­misyonlarında çalıştı. Milletlerarası kongrelere katıldı. İs­tanbul’da öldü. Biyografiler, edebiyat, bibliyografya, tarih konularında pek çok eser verdi. Divan şiirinin son ustalarının dîvanlarını neşretti. Şiir ve hikâyeleri de var. Eserlerinden bâzıları: 1. Kemâlü’l-hikme (Hersekli Ârff Hikmet Bey’in hayatı, 1911), 2. Son Asır Türk Şâirleri (1930-1942), 3. Osmanlı Devrinde Son Sadrazamlar (1940-1953), 4. Son Hattatlar (1955), 5. Hoş Sadâ (1958). 6. Dîvân-ı Yahya (1918), 7. Divan-ı Hikmet (Hersekli A. Hikmet’ln hayatı, şiirleri, 1918), 8. Divan-ı Galib (Leskofçalı Gallb’ln hayatı, şiirleri, 1919), 9. Menakıb-ı Hünerverân (Alî’­nin aynı isimli eserinin metni ve mükellifin hayatı, 1926), 10. Tuhfe-I Hattatın (Metin ve eserin yazarı S. Sadettin Efendi’nin hayatı, 1928; 1955; ).