Konstantin Kalyadi Efendi

Konstantin Kalyadi Efendi

Edirne’de doğdu. Çocuk iken İstanbul’a gelerek Rum Mektebi’nde tahsilden sonra Paris’e gitmiş, orada tahsil ile hukuk doktoru olarak avdet eylemiştir. Devlet vazifesine Hariciye Nezareti’nde başlamış, Şûrayı Devlet üyeliği, Bükreş Maslahatgüzarlığı yapmıştır. Tütün Rejisi İdaresi Hukuk Müşaviri iken vefat etmiştir. 1875 tarihli Devlet Salnamesi’nde adı Matbuat Müdürü olarak kayıtlıdır ve rütbesi isminin hizasında mütemayiz olarak gösterilmektedir. 1879 tarihli Devlet Salnamesi’nde de “Daavii Hariciye Katibi” unvanıyla rütbei Ulâ sınıfı evveli rütbesine haiz ve ikinci rütbeden Mecidî nişanına hamildir. 1894 yılında İstanbul’da vefat etmiştir.