Kamil Miras

Prof.Kamil Miras Büyük Kâmil Mirast 1874 tarihinde Afyonkarahisar’da doğmuştur. Ahmet Efendi’nin oğlu olup Mirasoğlu sülâlesindendir. İlk ve orta öğrenimini Afyonkarahisar’da tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi’ne girmîş ve Ulûm-i Aliye-i Dîniyye Bölümünden mezun olmuştur. Bayezid Camiinde ders okutuyor iken, II. Meşrutiyetin ilânını müteakip yapılan seçimlerde, Afyonkarahisar Mebusu olmuş ve Osmanlı Mebusan Meclisinde ilimizi temsil etmiştir. Bir din bilgini olarak, bu alanda hizmetler yapmakta iken. 1923 yılında, Afyonkarahisar Mebusu seçilmiş ve TBMM’ne girmiştir. İkinci TBMM’nin açılışında Kur’an’dan Ayet okuyup, dua eden Kamil Miras, Ankara’nın başkent oluşu ile ilgili kanun teklifine de ilk imzayı koyanlardandır. Prof. Miras, bir dönem Mebusluk yaptıktan sonra bir daha aday olmayıp, dini ve ilmi çalışmalara yönelmiştir. Prof. Miras 26 Haziran 1940 Tarihinde Diyanet İşleri Başkanlığı müşavirliğine atanmış, bu görevde üç yıl bulunduktan sonra, 24 Nisan 1943 tarihinde emekliye ayrılmıştır. Miras, 30 Nisan 1957 tarihinde İstanbul’da vefat etmiştir. Kur’anı Kerimin Türkçe’ye tercüme ve tefsir edilmesi fikrini ilk kez ortaya koyan Prof. Miras’tır. Nitekim, Mebusluğu döneminde Meclise verdiği bir kanun teklifi kabul edilmiş ve oybirliğiyle alınan bu karar gereğince Elmalılı Hamdi Yazır tarafından "Hak Dini Kur’an dili" adıyla hazırlanan dokuz ciltlik tefsir Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanmıştır. Bunun yanısıra Buharı tercümesi de TBMM tarafından kabul edilmiş, bu muhteşem eserin ilk üç cildi Ahmet Naim, dokuz cildi ise Kamil Miras tarafından teıcüme edilerek basılmıştır. Arapça ve farsçayı çok iyi bilen Miras, ülkemizin yetiştirdiği en büyük muhaddislerden biridir. Beyzavî, Hâzin, Medârik, İbn-i Abbas gibi ünlü eserlerle, Ahkâmu’l-Kur’ân’ı yayına hazırlamış, anılan eserlerden başka şu eserlere de imzasını koymuştur: Din-i İslâm Tarihi’nin Emevi ve Abbasi devirlerine ait kısmı Tarih-i İlm-i Fıkıh Kur’an ve Tefsir Tarihi Ahlâk-ı Ser’iyye Kur ’an’ın Cem’i ilm-î Kelâm Tarihine Ait Tetkikler, 7. Ramazan Musahabeleri Kamil Miras’ın Talât, Emin ve Sedat adında üç erkek çocuğu dünyaya geldi. Bunlardan Talât Miras uzun yıllar Dışişleri Bakanlığı bünyesinde Büyükelçilik görevlerinde bulundu. Merhum, aynı zamanda şairdi Bursa ’daki Yeşil Camiin içindeki şadırvanda olan mısralar O’nundur: “EyMüslüman! Şu şadırvan, sanma sade bir çağlayan Tanrı’mızın rahmeti bu, su değildir ondan coşan Köyelerinden fışkıran, huzme bir nurdan direk Gönülleri hoş etmede dökülürken süzülerek."