Kadı Burhaneddin Ahmed

Kadı Burhaneddin Ahmed

(8 Ocak 13445 - 1398): Şair. Kayseri’de doğdu. Mısır, Şam ve Halep medreselerinde öğrenim gördü. 19 yaşında hacca gitti. 21 yaşında Kayseri kadısı oldu. Daha sonra Eretna devletinin vezirlik ve naibliğini yaptı. 1381’de Sivas’ta hükümdarlığını ilân etti. Komşuları olan Osmanoğulları, Karamanoğlulları, Memlûkler ve Akkoyunlular ile devamlı savaştı. Akkoyunlu Kara Yülük Osman ile yaptığı bir savaşta yenildi, esir edildi ve Sivas’ta öldürüldü.

Kadı Burhaneddin bir Anadolu şairi olmakla beraber dili Azerî şivesine kaçar. İran şiirinin mazmunlarından faydalandı. Türkçe’nin dil ve ifade imkânlarını sonuna kadar zorlayarak gazeller, rubaîler ve tuyuglar söyledi. Tasavvufun mecazlarından istifade eden Kadın Burhaneddin’in aşk, şarap ve kısmen tabiat temalı şiirleri çağdaşı şairlerden daha ileri seviyededir.

Eserleri: İksirü’l-Saâdet fî Esrâri’l-İbâdât (Arapçadır), Tercîhu’t-Tavzîh (Fıkıhla ilgili), Divan (Türkçe Divan’ın tek nüshası British Museum’dadır. Tıpkı basımı 1943’te TDK tarafından yapıldı. Doç. Dr. Ali Alpaslan Kadı Burhaneddin Divanından Seçmeler’i yayınladı. Prof. Dr. Muharrem Ergin tamamını yayına hazırladı: Kadı Burhaneddin Divânı, 1980).