Hüseyin Nihal Atsız

Hüseyin Nihal Atsız

Cumhuriyet devri şair, yazar, edebiyat tarihçisi ve fikir adamı. İlmî yazıları, romanları ve makaleleri ile tanındı. Şiirde halk şiiri şeklini kullandı. Romanlarında açık, anlaşılır, sürükleyi­ci bir üslûba sahipti. Şiir kitabı: Yolların Sonu (1946, 1963). Romanları: 1. Dal­kavuklar Gecesi (1941), 2. Bozkurtların Ölümü (1946, Kür Şad İhtilâli anlatılır), 3. Bozkurtlar Diriliyor (1942, Göktürkler’in Çin boyunduruğundan kurtuluş destanı), 4. Dell Kurt (1958), 5. Ruh Adam (1972, otobiyografi). Edebiyat tarihi ile ilgili eserleri: 1. On Altıncı Asır Şairlerinden Edirneli Nazmî (1934), 2. Türk Edeblyatı Tarihi (1940,3 fasikülü çıktı), 3. Ev­liya Çelebi Seyahat-nâmesi’nden Seçmeler (1971, 1972, 2 cilt). Tarih İle İlgili eserleri: 1. Türk Tarihi Üzerine Toplama­lar (1935), 2. XV’inci Asır Tarihçisi Şükrullah-Dokuzboy Türkleri ve Osmanlı Sultanları Tarihi (1939), 2.900′üncü Yıl­dönümü (1940), 4. Müneccimbaşı Şeyh Ahmed Dede Efendi (1940), 5. Osmanlı Tarihİeri-l (Ahmedî, Dâstân-ı Tevârih-i Âl-i Osman; Âşıkpaşaoğlu Ahmed Âşıkî, Tevârih-i Âl-i Osman; Şükrullah, Behcetü’t-tevârih, 1949), 6. Osmanlı Tarihine Ait Takvîmler-I (1961), 7. Osman, Tevârih-İ Cedîd-i Mlr’at-ı Cİhân (1961), 8. Türk Tarihinde Meseleler (1966), 9. Âşıkpaşaoğlu Tarihi (1970), 10. Oruç Beğ Tarihi (1973) Yazarın bibliyograf­yaya dair eserleri, siyasi makaleleri de vardır. Atsız Mec­mua (1932, 17 sayı), Orhun (1933-34 9 sayı), Orkun (1952, 63 sayı), Ötüken (1964) isimli dergilerin naşiri de Atsız’dır, ötüken Yayınevi, şairin hayatı ve eserlerini tanıtan bir At­sız Armağanı çıkarmıştır (1976).]