Eduard Black Bey

Eduard Black Bey

1824’te doğdu. Devlet Salnameleri’nde adı Türkçe gibi Bulak şeklinde yazılırsa da aslen Fransız ve soyadı Black’tir. Bu zatın büyük babası Fransa’da Büyük İhtilal’de Onaltıncı Louis’in müdafaasını üzerine alan meşhur bir avukat olup bundan dolayı Fransa’da duramayarak Türkiye’ye gelmiş ve İzmir’e yerleşmiştir. Bu avukatın oğlu olan Marsilyalı Avukat Alexendre Black’ta İzmir’de bütün Fransız tüccarların emniyetini kazanmış ve onların mümessillik sıfatına haiz, tahsili yüksek bir Türk dostudur. Eduard Black, Saint Barbe Mektebi’nde tahsilini bitirdikten sonra Abdülmecid’in saltanatı başlarında İstanbul’a gelerek 1842’de ve on sekiz yaşında iken liman odası tercümanlığına tayin edilmiştir. 1845’te, yarı resmi olarak neşredilen Fransızca “ Courrier de Constantinople” Gazetesi muharrirliğine Babıali tarafından tayin edilerek yedi sene çalışmıştır. 1852’de Paris sefaretimiz maiyetine ateşe tayin edilmiş ve bir sene sonra da bu sefaretin başkatibi olmuş ve ardından yedi sene sonra yani 1860’da Napoli Şehbenderi yapılmıştır. Beş sene bu şehbenderlikte kalan Black Bey, Şimallilerin Cenuplarla galebesi ile nihayet son bulan savaştan sonra Birleşik Amerika Hükümetleri ile siyasi münasebetin takviyesi maksadı ile Abdülaziz tarafından 1866 senesinde ilk defa tesis olunan Washington Sefaretine ulâ sınıfı sanisi rütbesi tevcih ile sefir tayin edilmiş, oradan ayrılışından sonra iki buçuk sene mazul kalmıştır. Bundan sonra, Black Bey Matbuat Müdürü olmuştur. Onun müdürlüğe tayini 1876’ya rastlamaktadır. Kendisinin Matbuat Müdürlüğü’ne tayini tarihi olan bu zamanda Beşinci Murat padişah ve Mütercim Rüştü Paşa sadrazamdır. İkinci Abdülhamid’in cülus tarihi olan Ağustos 1876’da kendisi yine Matbuat Müdürüdür. Müdürlük dönemi, siyaset ve matbuat hayatının en karışık zamanındadır. Eduard Bey matbuattan ayrıldıktan sonra Şûrayı Devlet üyesi olmuştur. Daha sonra Altıncı Daire Belediye Müdürü olmuş ardından 1890 yılında Bükreş sefiri olmuştur. Müteakiben tekaüt edildiyse de tekrar Altıncı Daire müdürlüğüne getirilmiştir. 1895’de vefat etmiştir