Camal Kurnaz

Camal Kurnaz

(1956 - ): Yazar, araştırmacı. Antalya-Akseki’ye bağlı Taşlıca köyünde doğdu. Aksu İlköğretmen Okulunu (1974) ve Hacettepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü (1979) bitirdi. Aynı üniversiteye asistan olarak girdi. 1986’da Gazi Eğitim Fakültesine geçti. Eski Türk Edebiyatı sahasında 1986’da doktor, 1995’te de profesör oldu.

Fikir ve Sanatta Hareket, Ülkü Pınarı, Divan, Töre, Doğuş, Türk Kültürü, Millî Kültür ve Eğitim, Millî Kültür, Türk Yurdu, Yedi İklim, Türk Edebiyatı, Dergâh gibi dergilerinde şiir ve makaleleri yayınlandı.

Şiirleri: Bir Avuç Şevinç (1992). Araştırmaları-metin yayınları: Muallim Naci-Osmanlı Şairleri (1986), Hayâlî Bey Divanı Tahlili (1987), Türk Kültürü Bibliyografyası (Abdülkerim Abdülkadiroğlu ile, 1989), Halk ve Divan Şiirinin Müşterekleri Üzerine Denemeler (1990), Şeyhî Divanı (Mustafa İsen ile, 1990), Abdülkerim bin Şeh Mâsâ-Makalât-ı Seyyid Hârûn (Tenkitli basım, 1991), Ahmet Talât Onay (1991), Ahmet Talât Onay-Türk Edebiyatına Mazmunlar (1992). Ahmet Talât Onay-Münacât Antolojisi (1992), Ahmet Talât Onay-Sarı Çiğdemler (1993), Kredili Sisteme Göre Edebiyat 1, 2, 3, 4 (Ders kitabı, müşterek, 1993), Tahir Olgun-Divan Edebiyatının Bazı Beyitlerinin İzahına Dair Edebî Mektuplar (1995), Ahmet Talât Onay-Millî Mücadele Yazıları (1995), Tahir Olgun-Çilehane Mektupları (Gülgün Erişen ile, 1996), Ahmet Talât Onay-Türk Şiirlerinin Şekil ve Nev’i (1996), Ahmet Talât Onay-Türk Şiirlerinin Vezni (1996), Mehmed Âkif Ersoy-Safahat (Müşterek, 1996), Türkiye (Reşat İzbırak, 1996), Divan Edebiyatı Yazıları (1997), Üzüm Dedesi Hüseyin Hulûsi Efendi (Mustafa Tatçı ile, 1997), Türküden Gazele-Halk ve Divan Şirinin Müşterekleri Üzerine Deneme (1997), Anadolu’da Orta Asyalı Şairler (1997; Türkiye-Orta Asya Edebî İlişkileri adıyla genişletilmiş yeni yayın, 1999), Yesevilik Bilgisi (M. Tatcı, M. İsen ile, 1998), Aşk Çağlayanı Bayburtlu Celâlî (M. Tatcı ile, 1998), İstanbul’da Buharalı Bir Mutasavvıf: Emir Buharî (M. Tatcı ile, 1998), Ümmî Sinan (M. Tatcı ile, 1998), Müslümanlıkta İbadet Tarihi (1998), Türk Edebiyatında Hû Şiirleri (M. Tatcı ile, 1999), Hüseyin Vassaf-Hayatı, Eserleri, Şiirleri (M. Tatcı, İsmail Kasap ile, 1999), Salacıoğlu Mustafa Celvetî, Giritli Şeyh Mustafa’nın Şehadeti-Manzum Bir Menâkıbnâme (M. Tatcı ile, 2000), Çavdaroğlu Müftü Derviş-Hayatı, Şiirleri (M. Tatcı ile, 1999), Giritli Salacıoğlu/Mustafa Celvetî-Divan (M. Tatcı, Y. Aydemir ile, 2000), Osmanlı Dönemi Kırım Edebiyatı ((Halil Çeltik ile, 2000), Bir Mektebe Uğradım Kuş Dilini Okurlar-Türk Edebiyatında Şathiye (M. Tatcı ile, 2000), Belgelerle Orhan Veli (M. Tatcı ile, 2002).