Ahmet Cevdet Paşa

Ahmet Cevdet Paşa

XIX. yüzyılın önemli âlim, sosyolog, tarihçi, hukukçu ve devlet adamı olan Ahmet Cevdet Paşa, 1822 tarihinde bugün Bulgaristan sınırları içerisinde kalan Lofça kasabasında dünyaya geldi. Babası Lofçanın ileri gelenlerinden olan Hacı İsmail Ağa, annesi Aişe Sümbül Hanım, dedesi Hacı Ali Efendidir.

Dedesi Ali Efendi, Ahmet Cevdet Paşanın yetiştirilmesinde önemli rol üstlendi. Daha çocukken ilim tahsil etmesi için yanına aldı. Eğitimine, dedesinin önerisiyle gittiği Hafız Ömer Efendinin yanında başladı. Öğrenim hayatına doğduğu bölgede başlayan ve geleneksel öğrenim yöntemiyle ulemadan ders alan Paşa, on yedi yaşına geldiğinde dedesinin teşviki ile medrese eğitimini tamamlamak üzere 1839da İstanbula geldi.

Ahmet Cevdet Paşa İstanbulda Çarşamba Pazarı’nda bulunan Papasoğlu Medresesine girdi, Fatih Camisinde ulum-ı aliye (dinden bahseden ilimler) eğitimine başladı. İstanbulda medreselerdeki genel derslere katılmakla kalmadı, bu derslerden sonra hocalarından özel dersler aldı. O dönemde medreselerden kaldırılmış olan eski hesap, hendese, cebir, astronomi gibi dersleri de okudu. Ayrıca çeşitli hocalardan modern riyaze ve Farsça eğitimi aldı. Henüz genç bir medrese talebesiyken olağanüstü zekâsı, çalışkanlığı, bilgisi ve isabetli tahlilleriyle hocalarının dikkatini çekti; zaman zaman onlarla ilmî meselelerde tartışmalara girdi.

Ahmet Cevdet Paşa, ders dışındaki zamanlarında İstanbul Fatihte bulunan Murat Molla Tekkesinde dönemin ileri gelen âlim, şair ve yüksek makamdaki devlet adamları ile tanıştı, onların sohbetlerine katılma fırsatı buldu ve ilk şiirlerini Fehim Efendi Konağında, edebî topluluklarda bulunan şairlere sundu. Bu dönemde, Cevdet mahlası önce Farsça hocası sonra da arkadaşı olan Süleyman Fehim tarafından kendisine verildi.

Ayrıca Ahmet Cevdet Paşa, devrin meşhur tarikat erbabından olan Kuşadalı İbrahim Efendinin konağına giderek onun İslami ilimlerinden faydalandı, zahirî ve bâtıni meseleleri öğrenmek için sofiye kitaplarını okudu. O dönemde bazı devlet büyükleri de bu konağa gelir, İbrahim Efendinin huzuruna çıkmak için uzun müddet beklerlerdi.

Eğitimini tamamladıktan sonra tarik-i kazaya girerek devlet hizmetine girişini yaptı. İlk önce Rumeli kaleminde Çanat payesi ile Premedi kazasına tayin edildi, daha sonra İstanbul Ruusu (kadı olma yolunda alınan icazet) alarak müderris oldu.

Ahmet Cevdet Paşa bu dönemde devrin önde gelen siyasi ve idari kadrosuyla tanışma fırsatı buldu. Dönemin sadrazamı Mustafa Reşit Paşa, imparatorluğun çıkarları doğrultusunda kanun ve nizamlar hazırlamaktaydı. Bir yandan da şeri meseleler hakkında bilgi sahibi olmak için dönemin bilgili gençlerine ihtiyacı vardı. Bu doğrultuda dönemin şeyhülislamından bu özelliklere sahip gençler gönderilmesi istendi. Ahmet Cevdet Paşanın aklına ve bilgisine hayran olan Şeyhülislam, Mustafa Reşit Paşaya Ahmet Cevdeti yolladı ve böylece tanıştılar. Mustafa Reşit Paşanın yanında çalışmaya başlayan Ahmet Cevdet Paşa zamanla kendini belli etti, sadrazamın güvenini kazandı ve ardından onun konağında çocuklarının hocalığına başladı. Bu tanışma Paşanın bütün hayatını değiştirdi, meslek ve kariyerine yön verdi.

Ahmet Cevdet, Mustafa Reşit Paşanın himayesinde kaldığı müddet zarfında ilmini ve tecrübesini çok geliştirdi; bir Batı dilinin öğrenilmesi gerektiğini anlayarak Fransızca öğrenmek için çalışmaya başladı ama bunda başarılı olamadı. Mustafa Reşit Paşanın da desteğiyle siyasi hayata atıldı.

Mustafa Reşit ile tanıştıktan sonraki yaklaşık on beş yılı onun yanında geçirdi. Bu on beş yıllık sürede Tanzimat Dönemi’nin diğer yöneticilerinden Ali ve Fuat Paşalar ile tanıştı, devlet yönetimine ve toplumsal düzene ilgi duymaya başladı.

Ahmet Cevdet Paşanın ilk düzenli memuriyeti Meclis-i Maarif Azalığı ve Darülmuallim Müdürlüğü ile başladı.

Fuat Paşa ile Bursaya giderek burada Kavaid-i Osmaniye adlı eserini yazdı ve Şirket-i Hayriyenin kuruluş nizamnamesini hazırladı. İstanbula dönünce Ercümen-i Danişin üyeliğine seçildi, dönemin merasiminde Padişaha sunulan Kavaid-i Osmaniye’nin, Ercümeni Danişin ilk eseri olarak basılması için irade yayımladı. Bu arada Paşanın rütbesi yükseldi.

Mısır Valisi Abbas Paşa ile Mehmet Ali Paşa arasında çıkan anlaşmazlığı gidermek üzere görevlendirildi, Fuat Paşaya refakat etmek amaçlı Mısıra gitti ve orada iki ay kaldı. Mısır dönüşü çalışmalarını Encümen-i Daniş üzerinde yoğunlaştırdı. Encümende Osmanlı tarihi üç kısıma bölündü. Ahmet Cevdet Paşa 1767/1768-1825/1826 yılları arasındaki dönemi yazmakla görevlendirildi. Kırım Harbi sırası tarihinin ilk üç cildini yazıp Padişaha verince 1854te Süleymaniye Ruusu verilerek ödüllendirildi. 1855’te Vakanüvislik görevine getirildi.

1858’de Ahmet Cevdet Paşanın hayatında önemli yeri olan Mustafa Reşit Paşa vefat etti. Mustafa Reşit Paşanın ölümünden sonra Fuat ve Ali Paşalar kendisine Vidin Valiliği teklifinde bulundular fakat Ahmet Cevdet Paşa o dönemlerde mesleğini değiştirmeyi istemediği için bu teklifi reddetti. Yaptığı işi severek yapan ve memnuniyet duyan Ahmet Cevdet Paşa yine de tam anlamıyla medreseye çekilmedi. Kısa bir süre sonra oluşturulan Takvim-i Vekayi komisyonunda görev aldı.

Eylül 1861’de İşkodradaki isyanları bastırmakla görevlendirildi. Bu iki aylık süre zarfında Ahmet Cevdet Paşanın buradaki başarıları birçok kişi tarafından takdir edildi.

Mayıs 1863te Anadolu Kazaskerliği pâyesi aldı ve hemen sonrasında müfettiş olarak Bosna-Herseke gönderildi. Paşa bu bölgede düzeni sağladı, başarılı işlere imza attı. İstanbula dönüşünde mükâfat olarak kendisine Osmani Nişanı verildi ve ardından Meclis-i Vâlâ işleriyle ilgilenmeye başladı. Kozan ve çevre bölgelerde halk isyanı başlaması üzerinde Fırka-i Islahiyye adıyla oluşturulan komisyonda göreve başladı. Bu görevinde de büyük bir başarı sağladı ve bölgede düzeni yeniden tesis etti. Ahmet Cevdet Paşa ve heyettekiler kışı geçirmek üzere Kasım 1865te İstanbula döndü, bu durum ise merkezi yönetim tarafından hoş karşılanmadı. Bunun sebebi ise daha önce Fıkra-i Islahiyye için alınan büyük miktardaki borçların gereksiz olduğunun ortaya çıkması idi. Çünkü Ahmet Cevdet Paşa idaresindeki bu komisyon beklenenin çok altında masraf yaptı, bu da bazı çevreler tarafından hoş karşılanmadı. Paşa ve beraberindekilerin İstanbula dönmesini fırsat bilen bu kişiler olumsuz propagandalar yaptı. Cevdet Paşa muhaliflerin bu hareketi sonucu taşrada bir başka işle görevlendirilmek üzere merkezden uzaklaştırıldı. Ocak 1866da ilmiye mesleğindeki rütbesi vezarete dönüştürüldü ve Vakanüvislik görevinden ayrıldı. 

Ahmet Cevdet Paşanın bu dönemde gerçekleştirdiği en önemli çalışmalarından biri de Mecelle’nin telif edilmesinin onun denetimine verilmesi idi. Kurulan Mecelle Komisyonunun başına Ahmet Cevdet Paşa getirildi. Komisyon kısa süre içerisinde ilk dört kitabını hazırladı. Beşinci kitabı tamamladıkları sırada Ahmet Cevdet Paşa düşmanlarının entrikaları sonucunda kuruldaki görevinden alındı. Bursaya vali olarak atanan Paşa, buradaki görevini bıraktı ve evine çekildi.

Ahmet Cevdet Paşa ayrıldıktan sonra Mecelle Cemiyeti daha önce hazırlanan beşinci ve altıncı kitapları tamamlayarak bastı. Basılan altıncı kitap çok fazla eleştiri alınca görevin Ahmet Cevdet Paşa olmadan yapılamayacağı anlaşılıp yaklaşık bir yıl aradan sonra Paşa Şura-yı Devlet Tanzimat Reisliğiyle birlikte Mecelle Komisyonunun başına tekrar getirildi. Ahmet Cevdet Paşa ilk iş olarak Mecelle’nin altıncı kitabını toplattırarak kitabı yeni baştan yazdırdı. Paşa on sekiz gün sonra Maraş Valiliğine atanmış olsa bile böyle kısa bir sürede altıncı ve yedinci kitapların yayımlanmasını sağladı. Sekizinci ve dokuzuncu kitapların basılması sırasında Evkaf-ı Hümayun Nazırı oldu ve bu da Mecelle ile bağlarını zayıflattı.

Tahta II. Abdülhamid’in çıkmasından sonra Adliye Nazırı olarak görev yapan Paşa, meşrutiyet yanlıları tarafından yürürlüğe konmak istenen Kanun-i Esasi müzâkerelerinde, Mithat Paşa ile şiddetli tartışmalar yaptı ve araları bütünüyle açıldı. Ancak Mithat Paşa,  sadrazam olarak başa geçtiğinde Ahmet Cevdet Paşa tarafından Mecelle’nin tamamlanmasına olanak sağladı. Aralık 1877de Evkaf Nâzırı oldu ancak Şubat 1878de Suriye Valiliğine tayin edildi. Dokuz ay süreyle görev yaptıktan sonra yerine Mithat Paşa atandı. Dönemin sadrazamı değişince 1886 yılına kadar devlet yönetim kadrosunda yer almadı. Ancak bu dönemde yine boş durmadı; bir yandan kızları Fatma Aliye ve Emine Semiyyenin eğitimiyle ilgilendi, diğer yandan da telif eserler kaleme aldı. Bu süre zarfında Osmanlı tarih yazımı açısından oldukça önemli bir yere sahip olan yaklaşık otuz üç senesini verdiği Tarih-i Cevdet’i tamamladı, Kısas-ı Enbiya’nın dördüncü ve beşinci cüzlerini yazdı, Kavaid-i Osmaniye’yi gözden geçirerek eksiklerini giderdi ve yeniden bastırdı.

Sultan II. Abdülhamid’in güvenini kazanan Paşa, Sultan tarafından verilen önemli toplantılara katılıp sadece siyasi konuların konuşulduğu Umur-ı Maliye Komisyonuna üye oldu. Ahmet Cevdet Paşa bu görevi sırasında da rakiplerinin yıpratmasına uğradı. Fakat II. Abdülhamidin güvenini kazandığı için bu durum onu sarsmadı.

Sadrazam Kamil Paşa ile aralarında bir anlaşmazlık baş göstermesi üzerine beşinci kez görev aldığı Adliye Nazırlığından ayrılmak zorunda kaldı ve kısa bir süre sonra Meclis-i Aliyede görevlendirildi. Bundan sonraki vaktinin çoğunu ilmî çalışmalara ve çocuklarının eğitimine ayırdı. Ömrünün sonuna dek kendini ilme adayan Cevdet Paşa, kısa bir hastalık döneminden sonra 1895 yılında Bebekteki yalısında vefat etti.

Ahmet Cevdet Paşa'nın, eğitimine bilhassa öze gösterdiği kızı Fatma Aliye ilerleyen yıllarda "ilk türk kadın romancı" unvanına sahip oldu. Kaleme aldığı Ahmet Cevdet Paşa ve Zamanı adlı eseri, yazarın hayatı hakkında yapılan çalışmaların en önemlilerinden sayıldı. Fatma Aliye, babasının kendisine söylediği: "İyi belle! İyi hıfz et! Benim neşretmeye muvaffak olamadıklarımı belki bir gün sen neşredebilirsin!" sözlerini bir vasiyet olarak gördü ve yerine getirdi.

Eserleri:

Kavâid-i Osmaniye

Belâgat-ı Osmaniye

Kavâid-i Türkiye

Kısas-ı Enbiyâ ve Tevârih-i Hulefa

Medhal-i Kavâid

Mi’yâr-ı Sedâd, Âdâb-ı Sedâdmin İlmi1-Âdâb

Ma’Iûmât-ı Nâfia

Eser-i Ahd-i Hamidî, Mecmûa-i Aliyye

Tarih-i Cevdet

Tezâkir-i Cevdet

Mârûzât

Mecelle-i Ahkâm-ı Adliyye

Divançe-i Cevdet

Belâgat-ı Osmaniye

Mecelle

Kaynak: Semra Işın, Ahmet Cevdet Paşanın Konağı ve Aile Hayatı, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Kocaeli 2018.

Elif Merve Koç, Ahmet Cevdet Paşa ve Osmanlı Devleti'nde Eğitimin Modernleşmesi, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2017.

https://www.elipskitap.com.tr/yazar/ahmet-cevdet-pasa/

https://www.elipskitap.com.tr/urun/osmanogullari/

https://www.elipskitap.com.tr/urun/peygamberler-tarihi-ve-hz-muhammedin-hayati/

https://www.elipskitap.com.tr/urun/kisas-i-enbiya-ve-tarih-i-hulefa/