Abdal Mehmed

Abdal Mehmed

II. Murat devrinde Bursa ve çevresinde yaşayan Anadolu abdallarından biri. Hayatına dair kesin bilgi yoktur. Baldırzâde, Abdal Mehmed’in ölümünden sonra da kerametlerinin devam ettiğini söyleyerek onun Molla Fenârî ile ilgili bir menkıbesini nakleder. Menâkıb-ı Eşrefzâde’ûe Eşrefoğlu Abdullah-ı Rûmî’nin (ölümü 874/1469) Abdal Mehmed’in himmet ve feyziyle velilik mertebesine eriştiği anlatılır. Bir rivayete göre Abdal’ın mekânı “Hacı İbrahim” adlı saf bir adamın dükkânıdır. Abdal Mehmed’in himmetiyle zengin olan Hacı İbrahim, onun adına Abdal Camisi’ni, kendi adına Gökdere semtindeki mescidi yaptırmış ve daha başka vakıflar da tesis etmiştir. Menkıbelerin ışığında Abdal Mehmed’in XV. yüzyılın ilk yarısında vefat ettiği söylenebilir. Abdal Mehmed adına Bursa’da II. Murat tarafından yaptırılan cami, çeşmesi, türbesi ve haziresiyle birlikte bugün de varlığını muhafaza etmektedir. Söz konusu Abdal Mehmed’den başka, Orhan Gazi zamanında yaşayıp Bursa’nın fethiyle ilgili menkıbesi bulunan Abdal Murad’ın oğlu olan bir Abdal Mehmed daha vardır. Bunun mezarı, 1933’te yıktırılan babasına ait zaviyenin haziresindedir.