Toplam yaşam öyküsü sayısı: 9142
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Diğer

Diğer kategorisindeki yaşam öyküleri

<< <- Önceki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sonraki -> >>

Abdullah Bin Mesûd Yazıcıya Gönder
İlk müslümanlardan ve aşere-i mübeşşere'den biri, Küfe tefsir ve fıkıh mekteplerinin kurucusudur. Ailesi ve İslâm'dan önceki hayatı hakkında fazla bilgi yoktur. Babası, Abdullah Bin Haris Bin Zühre'nin halîfı idi. Bu sebeple o da Benî Zühre'nin halîf...
Yaşam öyküsünün devamı
Abdulah Bin Muaviye Yazıcıya Gönder

Ca'fer-i Tayyar'ın oğlunun torunu ve Cenâhîyye hareketinin lideri kabul edilen Alevî reisi. Doğumu ve hayatının ilk dönemi hakkında kaynaklar fazla bilgi vermemektedir. Ancak şiirle meşgul olduğu ve devrinin ünlü şairleri arasında yer aldığı bi...
Yaşam öyküsünün devamı
Abdullah Bin Mugaffel Yazıcıya Gönder

Tebük Savaşı öncesinde, fakirlikleri sebebiyle binecek hayvan bulamadıkları için Hz. Peygambere müracaat eden, onun da kendilerine binek temin edememesi üzerine, orduya katılamayacaklarından ötürü aşın derecede üzülüp göz yaşı döken ve bu samim...
Yaşam öyküsünün devamı
Abdullah Bin Muhammed Bin Abdurrahman Yazıcıya Gönder

Endülüs Emevî Devleti emîridir. 229 (844) yılında doğdu. Gençlik yıllarından itibaren, babası devrinde çıkan isyanların bastırılmasında görev aldı. Kardeşi Münzir'in, İbn Hafsûn'un Bübeşter'i (Bobastro) muhasarası sırasında ölümü üzerine, 29 Ha...
Yaşam öyküsünün devamı
Abdullah Bin Musab Yazıcıya Gönder

Abbasîler devri valilerinden, şair ve muhaddisdir. Aşere-i mübeşşereden Zübeyr Bin Avvâm'ın torunianndandır. "Aidü'l-kelb" lakabıyla da anılır. Babası Mus'ab, zühd ve takvâsıyla tanınan bir muhaddistir. "Köpek ziyaretçisi" mânasına gelen bu lak...
Yaşam öyküsünün devamı
Abdullah Bin Muti Yazıcıya Gönder

Emevî yönetimi aleyhindeki faaliyetleriyle meşhur olan sahâbîdir. Medine'de doğdu. İlk siyasî faaliyetlere Muâviye devrinde başladı ve onun Ziyâd'ı Medine'ye vali tayin etmesine şiddetle karşı çıktı. Bu hareketiyle Emevî taraftarlarını çok öfke...
Yaşam öyküsünün devamı
Abdullah Bin Mübarek Yazıcıya Gönder

Tebeü't-tâbiînin ileri gelenlerinden, muhaddis, zâhid ve fakihdir. 736'de devrin kültür merkezlerinden biri olan Merv'de doğdu. Babası Türiöfcür, annesinin de Hârizmli bir Türk olduğuna dair rivayet vardır. Çocukluk ve gençlik yıllarının Merv'd...
Yaşam öyküsünün devamı
Abdullah Bin Nafi Yazıcıya Gönder

Zehebi’nin belirttiğine göre 120-130 (738-748) yılları arasında doğdu. Kırk yıl kadar İmam Mâlikin ilim meclisine düzenli bir şekilde devam etti. Hocasının görüşlerinin tesbiti ve sonraki nesillere aktarılmasında büyük hizmeti oldu. Mâlik...
Yaşam öyküsünün devamı
Abdullah Nailî Paşa Yazıcıya Gönder

Osmanlı sadrazamı ve müellifidir. İstanbul'da doğdu. Hotin ağalığından emekli Halil Ağa'nın oğludur. Tahsilini tamamladıktan sonra 1713'te Dîvân-ı Hümâyun Kalemi'ne mülâzım olarak girdi. Daha sonra çeşitli memuriyetlere tayin edildi. 1730'da be...
Yaşam öyküsünün devamı
Abdullah Nedim Yazıcıya Gönder

Mısırlı hatip, gazeteci ve şairdir. Nedîm lakabıyla şöhret bulan Abdullah, 1261'de (1845) İskenderiye'de doğdu. Burada Ezher'in küçük bir örneği olan Şeyh İbrahim Paşa Camii Medresesi'nde dil, edebiyat ve dinî ilimler tahsiline başladı. Bir müd...
Yaşam öyküsünün devamı

<< <- Önceki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sonraki -> >>