Toplam yaşam öyküsü sayısı: 9142
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Diğer

Diğer kategorisindeki yaşam öyküleri

<< <- Önceki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sonraki -> >>

Abdullah Bin Hazim Yazıcıya Gönder

Annesi Aclâ gibi bir siyahî olan Abdullah Bin Hâzim'in Hz. Peygamberden hadis rivayet ettiğini ve sahâbî olduğunu kabul edenler de vardır. Hz. Osman'ın halifeliği sırasında, Basra Valisi Abdullah Bin Âmirin emrinde İran ve Horasan'daki fetihler...
Yaşam öyküsünün devamı
Abdullah Bin Hubeyk Yazıcıya Gönder

Hadis de rivayet etmiş olan ilk devir sûfilerindendir. Kûfe'de doğdu. Doğum ve ölüm tarihleri bilinmemektedir. Devrin önemli kültür merkezlerinden biri olan Antakya'ya göç etti ve orada yaşadı. Dostu, hocası ve aynı zamanda hadisteki şeyhlerind...
Yaşam öyküsünün devamı
Abdullah Bin Huzafe Yazıcıya Gönder

İslâmiyet'in yayılmaya başladığı ilk günlerde müslüman olan Abdullah, Mekke döneminin çileli hayatını yaşadı ve kardeşi Kays Bin Huzâfe ile birlikte ikinci Habeşistan hicretine katıldı. Hicretten sonra Medine'ye dönen Abdullah'ın Bedir Savaşı'n...
Yaşam öyküsünün devamı
Abdullah Bin Hüseyin Yazıcıya Gönder

Ürdün Hâşimî Krallığı'nın kurucusu ve ilk devlet başkanı (1946-1951). Hicaz Emîri Şerif Hüseyin'in oğludur. Mekke'de doğdu. Daha sonra İstanbul'a gitti ve tahsilini orada tamamladı. 1908'den sonra Osmanlı Meclis-i Meb'üsanı'nda Hicaz temsilcisi...
Yaşam öyküsünün devamı
Abdullah Bin İbaz Yazıcıya Gönder

Abdullah Bin İbâz hakkındaki ilk bilgiler, Emeviler'in Hâricîler'e aşırı zulmü ve baskısı karşısında, yine bir Haricî olan Nâfi Bin Ezrak'ın teklifi üzerine, onun Yezîd Bin Muâviye'ye karşı halifelik iddiasında bulunan Abdullah Bin Zübeyr'e yar...
Yaşam öyküsünün devamı
Abdullah Bin İdris Yazıcıya Gönder

110 veya 120 yılında doğduğuna dair kendisinden nakledilen iki rivayetten başka, 115'te doğduğu da söylenmektedir. Rivayet ettiği hadisleri babasından, A'meş, Süfyân es-Sevrî, Hişâm Bin Urve, Şu'be, Mâlik Bin Enes vb. birçok hadisçiden dinledi....
Yaşam öyküsünün devamı
Abdullah Kesteli Yazıcıya Gönder

Mirkâtül-luğa adlı Arapça-Türkçe sözlüğün yazarıdır. Hayatı hakkında fazla bilgi yoktur. Babasının adı Yûsuf, dedesinin adı Muhammed'dir. Kaynaklarda sadece Aydın'ın Kestel köyünde doğduğu, kadılık yaptığı, Arapça'yı çok iyi bilen, bilhassa lüg...
Yaşam öyküsünün devamı
Abdullah Kirimi Yazıcıya Gönder

Osmanlı hattatıdır. Kırım'dan gelmiştir.. Yazıda hocası Şeyh Hamdullah'ın torunlarından Derviş Mehmed'dir. "Şeyh vadisfnde yazı yazmaya başladı ve büyük bir şöhrete kavuştu. Bu arada sülüs-nesih yazılarında yeni bir üslûp denemesine girişti. So...
Yaşam öyküsünün devamı
Abdullah Lebîbâ Yazıcıya Gönder

XVIII. yüzyılın ikinci yarısında yaşamış Osmanlı tarihçisi ve kadısıdır. Doğum ve ölüm tarihleri kesin olarak tesbit edilememektedir. İstanbul'da doğdu. Babasının adı Şeyh Taylesânî Mustafa'dır. İlmiye mesleğine intisap etti ve öğrenimini tamam...
Yaşam öyküsünün devamı
Abdullah Bin Mahreme Yazıcıya Gönder

İslâmiyet'i ilk kabul eden sahâbîlerden biridir. Gençliği hakkında bilgi yoktur. Ca'fer Bin Ebû Tâlib'le birlikte Habeşistan'a, daha sonra da otuz yaşında iken Medine'ye hicret etti. Hz. Peygamber, Medine'de onunla Ferve Bin Amr el-Beyâzî arası...
Yaşam öyküsünün devamı

<< <- Önceki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sonraki -> >>