Toplam yaşam öyküsü sayısı: 9142
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Diğer

Diğer kategorisindeki yaşam öyküleri

<< <- Önceki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sonraki -> >>

Abdullah Efendi (Hastazâde) Yazıcıya Gönder

Kaynaklarda doğum yeri ve öğrenimi hakkında bilgi bulunmamakla beraber hayatının büyük bir kısmını Bursa'da geçirdiği bilinmektedir. Burada, Halvetiyye tarikatına mensup Şeyh Ahmed Gazzî Tekkesi'ne devam etmiş, güzel sesi ve zikir meclisini ida...
Yaşam öyküsünün devamı
Abdullah Efendi (Tatarcık) Yazıcıya Gönder

III. Selime sunduğu lâyiha ile tanınan devlet adamıdır. Kırîmî Osman Efendi soyundan olup 1143 yılında (1730) doğdu. Medrese tahsilini tamamladıktan sonra 1749 yılında müderris oldu. Bir süre Rumeli Kazaskeriassafzâde Esad Efendi'ye tezkirecili...
Yaşam öyküsünün devamı
Abdullah Bin Eftas Yazıcıya Gönder

Eftasîler DevletTnin kurucusudur. Berberîler'den Miknâse kabilesine mensuptur. Kurtuba'nın kuzeyindeki Fahsülbellût'ta doğdu. Babasının adı Muhammed Bin Mesleme (İbnü'l-Eftas) idi. Kurtuba Emevf halifelerinden II. Hakem'in azatlısı olup Batalye...
Yaşam öyküsünün devamı
Abdullah Bin Erkam Yazıcıya Gönder

Hz. Peygamber'in anne tarafından akrabasıdır. Mekke'nin fethi sırasında müslüman oldu ve vahiy kâtipleri arasında yer aldı. Bilhassa hükümdarlardan gelen mektupların okunması, saklanması, cevaplarının hazırlanmasında Hz. Peygamber'e hizmet etti...
Yaşam öyküsünün devamı
Abdullah Eyyûbî Yazıcıya Gönder

İstanbul'un Eyüp semtinde doğdu ve orada yetişti. Babası Mehmed Salih Efendi'dir. Sarf ve nahiv ilimlerini devrinin meşhur âlimlerinden, tefsir ve hadis ilimlerini de Şeyhülislâm Hamîdîzâde Mustafa Efendi'den tahsil ederek icazet aldı. Bir ara ...
Yaşam öyküsünün devamı
Abdullah Bin Hamdan Yazıcıya Gönder

Hamdânîler hanedanının kurucusudur. Tağlib kabilesine mensup olan ve hanedana adını veren Hamdan Bin Hamdûn, 259'dan (873) itibaren Musul ve çevresinde cereyan eden siyasî olaylarda gösterdiği başarı ile Abbasî hilâfeti nezdinde itibar kazanmış...
Yaşam öyküsünün devamı
Abdullah Han Yazıcıya Gönder

Şeybânî hanedanına mensuptur. Muhtemelen 1532 veya 1533'te Âferinkent'-te doğdu. Babası İskender buranın hâkimi idi. Daha sonra babası ile birlikte gittiği Karmine'de yaptığı mücadelelerle bir devlet adamı hüviyetine sahip olduğunu ispat etti. ...
Yaşam öyküsünün devamı
Abdullah El-Harrâz Yazıcıya Gönder

Rey'de doğdu. Tahsil için Bağdat'a gitti. Cüneyd-i Bağdadînin kendisiyle, Bâyezîd-i Bistâmrnin de müridleriyle görüştü. Bir süre Mekke'de kaldı. Muzaffer el-Kırmrsînî, Ebü'l-Abbas ed-Dîneverî ve Ebû Abdullah Muhammed el-Mukrfnin şeyhi olan Abdu...
Yaşam öyküsünün devamı
Abdullah Bin Hasan El-Bağdâdî Yazıcıya Gönder

Matematikçi, astronom ve müneccimdir. Kaynaklar, adını Abdullah veya Ubeydullah şeklinde vermektedirler. Bağdat'ta yaşadı ve daha çok, mesleğinden dolayı kendisine takılan Gulâm-ı Zühal (Zühal/Satürn'ün hizmetkârı) lakabıyla tanındı. Matematikç...
Yaşam öyküsünün devamı
Abdullah Bin Hasan Bin Hasan Yazıcıya Gönder

69'da (689) Medine'de doğdu. Mescid-i Nebevfde Ebü'z-Zinâd'dan ders dinledi. Başta babası ve annesi Fatma bint Hüseyin Bin Ali olmak üzere Abdullah Bin Ca'fer Bin Ebû Tâlib, A'rec, İkrime, Ebû Bekir Bin Hazm ve diğer bazı âlimlerden hadis rivay...
Yaşam öyküsünün devamı

<< <- Önceki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sonraki -> >>