Toplam yaşam öyküsü sayısı: 9146
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Hattatlar

Hattatlar kategorisindeki yaşam öyküleri

Sami Efendi Yazıcıya Gönder
1838 yılında doğdu. İlkokulu bitirdikten sonra maliyede memur olarak çalışmaya başladı. Daha sonra ünlü hattatlardan Boşnak Osman, Recai, Kıbrısizade İsmail Hakkı, Ali Haydar, Nesih ve Mümtaz Efendiler'den de çeşitli yazılar öğrenerek 19. yüzyılda Os...
Yaşam öyküsünün devamı
Abdullah Amâsî Yazıcıya Gönder
XVI. yüzyıl Osmanlı hattatı. Doğum ve ölüm tarihleri bilinmemektedir. Amâsî nisbesinden Amasyalı olduğu anlaşılmaktadır. Seksen yaşına kadar yaşadığı göz önünde bulundurularak, 1518 tarihli bir hattına istinaden Fatih devrinde (1451-1481) doğduğu ve...
Yaşam öyküsünün devamı
Abdullah Hamdi Bey Yazıcıya Gönder
Meşhur Türk hattatı. İstanbul’un Kuruçeşme semtinde doğdu. İlk tahsilini Beşiktaş’ta Kapu Ağası Mektebi’nde yaptı. Sülüs ve nesih yazılarını bu mektebin hat hocası Hafız Mehmed Efendi’den öğrenerek icazet aldı. Daha sonra Kaz...
Yaşam öyküsünün devamı
Abdullah Efendi Yazıcıya Gönder
Türk hattatı. İstanbul’da doğdu. Bezzâzistan (Bedesten) esnafındandı. Babası da ticaretle uğraştığı için “Bezirgânzade” lakabıyla tanındı. Ayrıca, zengin ve meşhur bir hanımın oğlu olması dolayısıyla “Hanımzade AbdullahR...
Yaşam öyküsünün devamı
Abdullah Efendi (Hâşimîzade) Yazıcıya Gönder
Türk hattatı. İstanbul’da doğdu. Babası İmrahor Camisi İmamı Seyyid Hasan El-Hâşimî’dir. Anne ve baba tarafından nesebi Hz. Peygamber’e kadar varır. Hafızlığını ve tahsilini bitirdikten sonra, babasının görev yaptığı camiye imam ...
Yaşam öyküsünün devamı
Abdullah Ergun Yazıcıya Gönder
XIV. yüzyıl hattatlarından. Bağdat’ta doğdu. Yâkût El-Müsta’sımî’nin “aklâm-ı sitte”yi öğrettiği yedi hattattan biridir. Ölüm tarihi kaynaklarda farklı şekillerde kaydedilmiştir. Mesela Tuhfe-i Hattâtîn’de 1341,...
Yaşam öyküsünün devamı
Abdullah Kirimi Yazıcıya Gönder

Osmanlı hattatıdır. Kırım'dan gelmiştir.. Yazıda hocası Şeyh Hamdullah'ın torunlarından Derviş Mehmed'dir. "Şeyh vadisfnde yazı yazmaya başladı ve büyük bir şöhrete kavuştu. Bu arada sülüs-nesih yazılarında yeni bir üslûp denemesine girişti. So...
Yaşam öyküsünün devamı
Kâmil Akdik Yazıcıya Gönder
Türk hattatı (İstanbul 1862-ay.y. 1941). Rüştiyeyi bitirip, Dahiliye Nezareti ve Sadaret kalemlerinde görevlendirilen Kâmil Akdik (Hacı Kâmil Efendide denir) Divan-ı Hümayun-u Mühimme kaleminde namenüvis oldu. Nişan-ı Hümayun kaleminde hat çeşitleri ...
Yaşam öyküsünün devamı
Emin Barın Yazıcıya Gönder
Hattat ve cilt sanatçısı Hafız Mehmed Tevfik Efendinin oğlu Emin Barın, 2 Haziran 1913'te Bolu'da doğdu. Yedi yaşındayken babasından hat dersleri almaya başladı. 1932'de İstanbul Muallim Mektebini, 1936'da Ankara Gazi Terbiye Enstitüsü'nün Resim-İş B...
Yaşam öyküsünün devamı
Hulusi Yazgan Yazıcıya Gönder
1869'da İstanbul'da doğdu. Osmanlı'nın son dönemi ile Cumhuriyet'in ilk döneminin en önemli ve en usta hattatlarından olan Hulusi Yazgan, "Hulusi Efendi" olarak tanındı. Medresede okudu ve Farsça öğrendi. Daha sonra "Mesnevihan" oldu. Hasan Hüsnü ve...
Yaşam öyküsünün devamı