Toplam yaşam öyküsü sayısı: 9136
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Feridüddin Attar

Feridüddin Attar


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: İslam âlimleri

Feridüddin Attar Yazıcıya Gönder
Ebû Hâmid Ferîdüddîn Muhammed b. Ebî Bekr İbrâhîm-i Nîsâbûrî, 1120 yılında İran'ın Nişabur şehrinde doğdu. Eczacılık ve tıpla ilgilendiği için 'Attar' lakabını aldı. Gençliğinde hem aktarlıkla uğraştı hem de ilim tahsil edip tasavvufi bilgiler öğrendi. Çeşitli şeyhlere hizmet etti. Kaleme aldığı iki rubaisinden, evlendiği ve oğlunu otuz iki yaşında kaybettiği anlaşılmaktadır. Kendisini tasavvufa verdikten sonra birçok ülkeyi ve şehri gezdi. Irak, Şam, Mısır, Mekke, Medine, Hindistan ve Türkistan'a seyahat etti, ardından Nişabur'a döndü. İnzivaya çekildi. Moğollar tarafından Nişabur'da, 1221'de öldürüldü. Türbesi Ali Şir Nevai tarafından 1486'da yaptırıldı. Kaleme aldığı eserlerinde tasavvuf konusunu işledi ve klasik şiir türlerinin pek çoğunu kullandı. Mesnevi, gazel, rubai ve kasideler yazdı. Tasavvufi gazellerde ustalaştı. Kendinden sonra gelen mutasavvıf-şairlerce örnek alındı.Bunlardan birkaçı Mevlana, Mahmud-ı Şebisteri, Sadi, Hafız ve Molla Cami'dir. Özellikle Mevlana, Attar'ı, âşıkların önderi saydı, tasavvuf yolunda kendisini küçük onu büyük gördü ve Attar'ın eserlerinden büyük ölçüde yararlandı. Feridüddin Attar'ın 100.000 civarında beyti vardır. Şiirleri genelde nasihat içermektedir. Eserleri: İlahiname (6000 beyitlik bir mesnevidir.), Esrarname (Küçük tasavvufi hikâyelerden oluşan bir mesnevidir.), Musibetname (5740 beyitlik bir mesnevidir; diğer adı 'Cevabname'dir.), Hüsrevname (Tasavvufi olmayan tek mesnevisidir; bir aşk macerasını anlatmaktadır.), Muhtarname (5.000'i aşkın rubaisinden oluşmaktadır.), Mantıku't-Tayr(1187'de kaleme alınmıştır; vahdet-i vücut inancını anlatmaktadır; diğer adları 'Makamat-ı Tuyur', 'Makalatü't-Tuyur' ve 'Tuyurname'dir.), Divan, Tezkiretü'l-Evliya (Büyük sufilerin yaşam öykülerini anlatmaktadır.)