Toplam yaşam öyküsü sayısı: 9147
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Abdullah Enveri

Abdullah Enveri


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: İslam âlimleri

Abdullah Enveri Yazıcıya Gönder
Abdullah b.Abdurrahman el-Kilîsî el-Halebî el-Hanefi, 1825'te, Halep'in kazası Kilis'te doğdu. Nakşibendi tarikatına mensuptur.Tüm öğrenimini babası Hocazade Abdurrahman Efendi'den gördü ve 1845'de icazet aldı.Ayrıca, Baytarzade Hacı Abdullah Sermest Veli Efendi'den de tasavvuf terbiyesi gördü. Mezuniyetten sonra Kesik Minare Medresesi'nde ders vermeye başladı. Mantıkta yeni bir çığır açtı. Sınırlı olan mantık örneklerini sayıca çoğalttı. Sadece teoriden ibaret kalan mantık teorilerini uygulamaya koydu. Mantığın salt Arap diline ait olduğuna dair görüşleri çürüterek o zamana kadar Arapça okutulan mantığı Türkçe okuttu. Hatta bu konuda 'Usûl-i Cedîde Zübdesi' adlı ilk Türkçe mantık kitabını kaleme alıp yayımladı. Enverî hem mantık hem de İslam alanında olmak üzere altı farklı ilim türünde eserverdi. 'Tasdikât Hâşiyesi' adlı eserini yazdı. 1854'te İstanbul'a gelerek bu eserini Sultan Abdülmecid'e sundu. Eser beğenildi. 5.000 kuruşla ödüllendirildi ve Padişah'ın iradesiyle basıldı. 1857'de, mantık konusundaki ikinci eseri olan 'Tasavvurât Hâşiyesi'ni yazdı ve yine Padişah'a sundu. Enverîbu sefer ömür boyu yüz elli kuruş maaşa bağlanarak ödüllendirildi. Eser 1872'de basıldı. Enverî 1887'de öldü. Naaşı Musalla mezarlığına, babasının yanına gömüldü. Mantık alanındaki eserlerinin muhtevası diğerlerine oranla daha geniştir. Tasnif edilmiş eserlerinin listesi şu şekildedir: Mantık: Usûl-i Cedîde Zübdesi, Tasdikât Hâşiyesi, Tasavvurât Hâşiyesi, İsaguci Hâşiyesi, Molla Fenari Hâşiyesi, Kiâbu'l-Mantık fi Tertibi'l-Akyise, Tezhibü'l-Mantık. Kelam: Celaleddin-i Devvani Hâşiyeşi, Şerh-i Akaidi Nesefi Hâşiyesi, Hayali Hâşiyesi. Münazara: Hüseyniye Hâşiyesi, Mîr Ebu'l-Feth Hâşiyesi. Nahiv: Molla Câmî Hâşiyesi. Kıraat: Zübde. Tefsir: Kadı Beydavi Tefsiri Hâşiyesi. (Yarım kalmıştır.)