Toplam yaşam öyküsü sayısı: 9147
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Ahmet Arifi Bey

Ahmet Arifi Bey


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Bürokratlar

Ahmet Arifi Bey Yazıcıya Gönder
1855’te İstanbul’da doğmuştur. Harput’un Emin Hafız Oğullarından Mekkei Mükerreme Mollası Mustafa Faik Efendi’nin oğludur. Babasının memuren bulunduğu sırada Rusçuk Mektebi Rüşdiyesi’nde okuyarak şahadetnamei ilaveten de sınıfı ilmiyeye mahsus tahsile de devamla icazetname almıştır. 1868’de henüz on üç yaşında iken mülazemetle Tuna vilayeti Mektubi kalemine girmiş, babasının İstanbul’a nakli münasebetiyle beraber gelerek 1871’de Babıali Hulasa odasına devama başlamıştır. Beş ay sonra, Mektubîi Sadrı âli kalemine nakletmiş ve 1873 ortalarında da Edirne vilâyeti Meclisi İdare kalemine tayin olunarak 1875 başlarında vilâyet Mektubî Kalemi Müsevvitliğine nakledilmiştir. O sırada, Zağrai Atik vak’ası için mahallince teşkil edilen ikinci derece komisyon emrinde iki ay kadar müstantiklik ile tahkik komisyonu zabıt mübeyyizliğinde bulunarak aynı senede ilk defa olarak rütbei salise verilmiştir. 1877 ortalarında resmî “Suriye,, gazetesi muharrirliğine tayin ve bir buçuk sene hizmetten sonra 1878’de Mekke bidayet ve istinaf mahkemesi başkâtibi yapılmış, fakat oraca teşkilâtı adliyenin icrasından vazgeçildiğinden memuriyeti geri kalmıştır. 1879’da Şam şehri âşar başkâtipliğine, altı ay sonra, Şam Aşar Müdürlüğü’nün lâğvı üzerine Suriye Mektubî Kalemi Müsevvitliğine alınmış ve 1881’de istifa ederek İstanbul’a dönmüştür. Bu avdette evvelâ Dahiliye Nezareti Mektubî kalemine girmiş, dört ay kadar da Babıâlide müteşekkil Ankara Muhtacin ve Tahriri Nüfus Komisyonları Başkitabetlerinde bulunmuştur. Aynı sene içinde rütbesi saniye sınıfı sanisine yükseltilmiştir. 1884 senesi başlarında Meclisi Maarif azalığına tayin ve dört ay sonra rütbesi ulâ sınıfı sanisine terfi edilmiştir. 1887 ortalarında, kitap ve mevkut mecmualar sansürü için beş sene evvel Maarif Nezaretinde teşekkül etmiş olan “Encümeni Teftiş ve Muayene, reisliğine geçen mumaileyh iki ay sonra üçüncü rütbeden Mecidî nişanı ile taltif olunmuştur. Ahmet Arifî Bey’in buradan Matbuat Müdürlüğüne getirildiği tarih 1888’dir. Burada da hemen altı ay sonra rütbesi yükseltilerek ulâ sınıfı evveli olmuş ve bir sene sonra üçüncü rütbeden Osmanî nişanı verilmiştir. 1891’de “Takvimi Vakayi’n in idaresi de ilâvei memuriyet olarak kendisine verilen Arifî Bey’in Mecidî nişanı aynı sene içinde ikinci rütbeye çıkarılmıştır. 1892’de “Takvimi Vakayi’nin külliyen ilgası üzerine bu hizmetinden ayrılmış ve dört ay sonra da Matbuat Müdürlüğü’nden infisali vuku bulmuştur. Ahmet Arifi Bey, 1908 Temmuz İnkılabı’nın ilk günlerinde Kayseri’de vefat etmiştir.