Toplam yaşam öyküsü sayısı: 8877
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Fevrî

Fevrî


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Yazarlar - Şairler

Fevrî Yazıcıya Gönder
(? - 1571): Şair. Arnavutluk-Draç'ta doğdu. Hırvat asıllı bir aileye mensuptur. Devşirmedir. Lâmiî Çelebi'nin dedesi Defterdar Nakkaş Ali tarafından yetiştirildiğine dair kayıtlar vardır. Bir süre Bursa'da oturdu. Hacca gitti. Hac dönüşü Kadı Medresesinde müderrislik yaptı. Kanunî'nin Nahçıvan seferine katıldı; sefer münasebetiyle padişaha bir kaside sundu. Şam müftüsü iken öldü.

Fevrî şiir ve inşada ustadır. Sanatkârâne bir edayla kaleme aldığı gazelleri, terci-i bend ve terkib-i bendleri ile tanınmıştır. Nesirlerinde devrinin sosyal hayatını aksettirir. Bir manzum şikâyetnâmesinde devrin eğitim sisteminin aksaklıklarına da temas etmiştir.

Eserleri: Divan, Ahlâk-ı Süleymanî, Risale fî ilmi'l-Hutût (Hat sanatına dair Arapça eser), Kühl-i Dide-i A'yan (manzum kırk hadis tercümesi), Mehmet Kalpaklı Fevrî ve Divan'ı üzerine yüksek lisans (1986) ve doktora (1991) çalışması yaptı.