Toplam yaşam öyküsü sayısı: 8877
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Ahmed-İ Dâî

Ahmed-İ Dâî


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Yazarlar - Şairler

Ahmed-İ Dâî Yazıcıya Gönder
Germiyanlı olarak bilinir. Kütahya'da bir süre kadılık yaptı. Sonra Emir Süleyman'ın himayesine girdi. Çengnâme adlı ünlü eserini 1406'da Emir Süleyman adına kaleme almıştır. 1410'da Emir Süleyman öldürülünce Çelebi Mehmed'in himayesine giren Dâî, sarayda görevlendirilerek padişahın oğluna hocalık etti. Çelebi Mehmed'in ölümünden sonra da II. Murad'dan itibar gördü. Son eseri Tezkiretü'l-Evliya'yı bu dönemde yazdı. Bursa'da öldüğü sanılıyor.

Eserleri: Tercüme-i Tefsîr-i Ebü'l Leys es-Semerkandî (Anadolu'da Türkçeye tercüme edilen ilk Kur'ân tefsiri olarak bilinir. Manzum mukaddime kısmı teliftir. Eser, Eski Anadolu Türkçesi özelliği taşır.), Miftahu'l-Cenne (Gürer Gürseven doktora tezi olarak hazırladı, 1989), Tercüme-i Kitabü't-Ta'bîrnâme, Tercüme-i Eşkâl-i Nasîr-i Tûsî (Tercüme-i Sî fasl fi't-Takvîm), Tercüme-i Tezkiretü'l-Evliyâ, Tercüme-i Tıbb-ı Nebevî, Vesiletü'l-Mülûk fî Ehli's-Sülûk, Farsça Divan, Ukûdü'l-Cevahir, Câmasbnâme, Türkçe Divan (Bu eser, Çengnâme ve Vasıyyet-i Nûşirevan ile birlikte Prof. Dr. İsmail Hikmet Ertaylan tarafından tıpkı basım olarak yayınlandı, 1952; Mehmet Özmen Divan üzerine doktora çalışması yaptı: Konya 1982), Çengnâme (Eserde, Türklere has çeng adı verilen bir müzik aletinin yapısını alegorik ve mistik bir şekilde ele alır. 1446 beyitten meydana gelen mesnevî mefâ'îlün mefâ'îlün fe'ûlün kalıbı ile yazılmıştır. Eserin diğer bir tıpkıbasımını Gönül Alpay (Tekin) hazırlamıştır: Ahmed-i Dâî and His Çengnâme, Cambridge 1975; inceleme, tenkitli metin yayını, Harvard 1992.), Cevahirü'l-Ma'ani (Zeki Kaymaz doçentlik tezi olarak hazırladı, Malatya 1997.)

Dr. Tunca Kortantamer'in Ahmed-i Dâî hakkında araştırmaları Eski Türk Edebiyatı-Makaleler kitabında yer alır (1993).