Toplam yaşam öyküsü sayısı: 8884
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Eğridirli Hacı Kemal

Eğridirli Hacı Kemal


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Yazarlar - Şairler

Eğridirli Hacı Kemal Yazıcıya Gönder
(XV. yy.'ın sonları- XVI. yy'ın başları): Hayatı hakkında bilgiye sahip değiliz. Edebiyat tarihimiz için çok önemli bir kaynak olan Câmiü'n-Nezâir'i derlemiştir. Eserde XIII., XIV., XV. yüzyıllarda yaşayan 290 şairin başka mecmualarda yer almayan şiirleriyle meşhur bazı şairlerin şiirlerini içine alır. Eğridirli Hacı Kemal, mecmuanın mukaddimesinde eserin yazılış sebebi ve muhtevası hakkında bilgi verir.

Nazîre mecmuası 496 varaktır (992 sayfa). Toplam 29461 beyit kayıtlıdır. Beyitlerin 2832'si gazel, 232'si kaside, 34'ü murabba, 33'ü tevhid, 15'i na't, 15'i müstezad, 13'ü münacât, 12'si terci-i bend, 9'u muhammes, 4'ü mersiye, 4'ü bahr-ı tavîl, 2'si feleknâme, 2'si muaşşer, 1'i müseddestir.

Eserin tek yazma nüshası İstanbul'da Bayezit Kütüphanesi 5782 numarada kayıtlıdır.