Toplam yaşam öyküsü sayısı: 8877
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Dukakinzâde Osman Efendi

Dukakinzâde Osman Efendi


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Yazarlar - Şairler

Dukakinzâde Osman Efendi Yazıcıya Gönder
(? - 1604): Tarihçi, şair. İstanbul'da Davutpaşa Kalenderhane ve Sahn-ı Seman medreselerinde müderrislik, Selanik, Yenişehir, Üsküdar, Mekke, Mısır ve İstanbul'da kadılık yıptı. En son 1602'de tekrar Mısır kadısı idi. Kadılıktan azledildikten sonra İstanbul'a geldi. Burada öldü. Kabri Âşık Paşa Camii hazîresindedir.

Tarihini III. Murad'a takdim etti. Ayrıca hamsesi bulunmaktadır.

Eserleri: İzhâru'l-Cemâil fî Vasfı'l-Evâil (Alfabetik düzenlenmiş bir tarihtir), Hamse, Terceme-i Evveliyât (Suyûtî'nin tarihine dair eseri), Terceme-i Fâkihatü'l-Hulefâ (İbn Arabşah'ın eseri), Gülzâr-ı Münşeât, İhtisâr-ı Megaribü'z-Zamân (Yazıcızâde Mehmed'in eserinin ihtisarı).