Toplam yaşam öyküsü sayısı: 8873
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Bursalı Mehmed Tahir

Bursalı Mehmed Tahir


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Yazarlar - Şairler

Bursalı Mehmed Tahir Yazıcıya Gönder
(1861- 1924): Yazar. Bursa'da doğdu. Harbiye Mektebini bitirdi. Manastır, Üsküp ve Selanik askerî rüşdiyelerinde öğretmenlik ve müdürlük yaptı. Bursa'dan mebus seçildi (1908). İstanbul'da öldü. Aziz Mahmud Hüdâî Camii hazîresinde gömülüdür.

Bursalı Mehmed Tahir Bey, şiirler yazmakla beraber asıl biyografik çalışmalarıyla tanınmıştır. En önemli eseri Osmanlı Müellifleri'dir.

Eserleri: Türklerin Ulûm ve Fünûna Hizmetleri (1898; yeni yayını: Said Öztürk, 1996), Terceme-i Hâl ve Fezâil-i Şeyh-i Ekber Muhyiddin-i Arabî 1900), Kibar-ı Meşâyıh ve Ulemâdan 12 Zatın Teracim-i Ahvali (1900), Meşâyıh-ı Osmaniye'den Sekiz Zatın Terâcim-i Ahvali (1902), Ulemâ-yı Osmaniye'den Altı Zatın Terâcim-i Ahvali (1905), Müverrihîn-i Osmaniye'den Âli ve Kâtib Çelebi'nin Terceme-i Hâlleri (1906), Aydın Vilâyetine Mensup Meşâyıh, Ulemâ, Şuara, Müverrihîn ve Etibbânın Terâcim-i Ahvali (1908), Delîlü't-Tefâsir, İlm-i Tefsir ve Müfredât-ı Kur'an'a Dair Malûmat-ı İcmaliye (1908), Ahlâk Kitaplarımız (1908), Müntehabat-ı Mesari ve Ebyat (1912), Mevlâna eş-Şeyh İsmail Hakkı el-Celvetî (1913), Nazar-ı İslâmda Fakr (1914), Hacı Bayram-ı Velî (1915), Kâtib Çelebi (1915), Siyasete Müteallik Âsâr-ı İslâmiye (1916), Menâkıb-ı Harb (1917), İdare-i Osmaniye Zamanında Yetişen Kırım Müellifleri (1919), Osmanlı Müellifleri (1915-1924. Bu eserinde, Osmanlı Devletinin kuruluşundan 1915 yılına kadar Osmanlı şair, yazar ve bilginlerini verir. Dr. Mustafa Tatcı, bu eserin fihristini yayınladı: Bursalı Mehmed Tahir: Osmanlı Müellifleri I-II-III ve Ahmet Remzi Akyürek: Miftahü'l-Kütüb ve Esâmi-i Müellifîn Fihristi (2000).