Toplam yaşam öyküsü sayısı: 9144
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Abdullah Bin Yezîd el-Hatmî

Abdullah Bin Yezîd el-Hatmî


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek:

Abdullah Bin Yezîd el-Hatmî Yazıcıya Gönder

Babası da sahâbî olan Abdullah, Hudeybiye'den sonraki savaşların hepsine katıldı. Cemel Sıffîn ve Nehrevan savaşlarında Hz. Ali'nin yanında yer aldı. Daha sonra bir ara Abdullah Bin Zübeyr'in Mekke emirliğini yapan Abdullah, yine İbnü'z-Zübeyr tarafından Küfe valiliğine tayin edildi. Bu sırada meşhur muhaddis Şa'bî onun kâtipliğini yaptı.

On yedi yaşındayken iştirak ettiği Bey'atürrıdvân'da Hz. Peygamber'i gördüğü kesin olmakla birlikte Peygamberin sohbetinde bulunup bulunmadığı konusunda ihtilâf vardır. Fakat doğrudan Hz. Peygamber'den hadis rivayet etmiştir. Ayrıca Berâ Bin Âzib, Ebû Eyyûb, Huzeyfe, Kays Bin Sa'd, Zeyd Bin Sa'd gibi sahâbîlerden de rivayette bulunmuştur. Rivayetleri Kütüb-i Sitte'de yer almaktadır. Kendisinden de oğlu Mûsâ, kızından torunu Adî Bin Sabit Şa'bî. Ebû İshak ve İbn Şîrîn hadis rivayet etmişlerdir.

Hicretin on üçüncü yılında meydana gelen Cisr-i Ebû Ubeyd (Karkas) Savaşı'nda. İran ordusundaki fillerden birinin kumandan Ebû Ubeyd es-Sakaffye saldırıp onu şehid etmesi üzerine bozguna uğrayan müslümanlar gerideki köprüye doğru kaçmaya başlayınca, Abdullah Bin Yezîd köprüyütahrip etti ve askeri kumandanlarının intikamını almaya teşvik etti; daha sonra da süratle Medine'ye giderek müslümanların uğradığı yenilgiyi Hz. Ömer'e haber verdi.

Çok ibadet etmesiyle de tanınan Abdullah, İbnü'z-Zübeyr'in hilâfeti sırasında Küfede vefat etti.