Toplam yaşam öyküsü sayısı: 9147
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Abdullah Bin Yezîd el-Adevî

Abdullah Bin Yezîd el-Adevî


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek:

Abdullah Bin Yezîd el-Adevî Yazıcıya Gönder

120 yılı civarında doğdu. el-Mukrî lakabı ile tanınmıştır. Uzun ömrünü Kur-an ve hadise vakfetti. Nitekim kendisi, otuz attı yılını Basra'da, otuz beş yılını da Mekke'de olmak üzere ömrünün büyük bir kısmını Kur'an okutmakla geçirdiğini bildirmektedir. Mekke'de uzun yıllar ikamet ettiği için Şeyhu Harem diye de bilinmektedir.

Abdullah Bin Yezîd'in kıraat ilmindeki hocası, bu ilmin ünlü imamı Nâfi'dir. Ayrıca başta Basra'nın ünlü muhaddisi İbn Avn olmak üzere, Ebû Hanîfe, Kehmes Bin Hasan, Şube Bin Haccâc, Saîd Bin Ebû Eyyûb gibi hocalardan hadis okudu. Buhârî, Ahmed Bin Hanbel, İshak Bin Râhûye, Ali Bin Medînî ve Ebû Bekir Bin Ebû Şeybe ve diğer bazı kimselere de hadis okuttu. Güvenilir bir râvi olan Abdullah'ın rivayetleri, başta Kütüb-i Süte olmak üzere birçok hadis kitabında yer almıştır. Buhârî onun rivayetlerinden on ikisini Şahı/Tine, on beşini de el-Edebü'l-müfred'me almıştır. Âlî is-nadlı rivayetleri ise, EbûBekir Ahmed Bin Cafer el-Katîfye ait beş cüzlük ei-Katfciyydfta bulunmaktadır. Abdullah'ın rivayet ettiği hadislerden meydana getirilmiş olan Ahâdîşü Ebî'Abdırrahman Abduîlâh Bin Yezîd el-Mukrî mimmâ vâîeka'l-İmâm Ahmed adlı on beş sayfalık bir cüz günümüze kadar gelmiştir.

Abdullah Bin Mübârek'in kendisinden övgü ile söz ettiği Abdullah Bin Yezîd doksan yaşlarında iken Mekke'de vefat etti.