Toplam yaşam öyküsü sayısı: 9147
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Abdullah-ı Şirazî

Abdullah-ı Şirazî


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Diğer

Abdullah-ı Şirazî Yazıcıya Gönder

XVI. yüzyılın ikinci yarısında Safevîler devrinde yaşamış iranlı müzehhip ve mücellittir. Nisbesinden Şirazlı olduğu anlaşılan Abdullah'ın hayatı hakkında pek az bilgi vardır. Gülistân-ı Hüner müellifi Kâdî Ahmed, onun Meşhed Hâkimi Ebü'l-Feth İbrahim Bin Behrâm Bin İsmail'in yakın dostu ve musahibi olduğunu bildirmektedir. Bu sebeple İbrahim Mirza'nın nakışhanesinde yirmi yıl çalışmış, bu sırada pek çok yazma eserin tezhibini, minyatür ve cildini yapmıştır. İskender Bey Münşfye göre Ebü'l-Feth İbrahimMirza'nın 1577'de ölümünden sonra II. İsmail'e intisap ederek onun nakışhanesinde de çalıştı. Ancak bu müddet pek kısa olmalıdır. Çünkü II. İsmail de 1577 Ramazanında vefat etmiştir. Abdullah-ı Şîrâzî bu tarihten sonra Meşhed'e döndü ve ölümüne kadar ilk efendisi İbrahim Mirza'nın türbedarı olarak yaşadı.

P. P. Soucek, Şîrâzînin eserleri hakkındaki kanaatlerini Encyclopaedia Iranica'da genişçe anlatır ve bilhassa 1556-1565 yıllan arasında hazırladığı Molla CâmTnin Heft Evreng mesnevisi üzerindeki tezhiplerinin çok dikkat çekici olduğunu söyler. Yûsuf u Züley mesnevisinin müzehhep serlevhası içinde, eserin Abdullah-ı Şîrâzî tarafından tezhip edilerek ciltlendiği açıkça kaydedilmiştir. Hilâlfnin Şıfatü'l'âşîkîn isimli 989 (1581) tarihli eseri de onun imzasını taşımaktadır. Kâdî Ahmed, Abdullah'ın bu eseri Meşhed'de hazırladığını ifade etmektedir. Tezhipteki üslûbunu Şah Tahmasb'ın nakışhanesinden çıkmış eserlere bağlamak mümkündür. Lâke cilt kapakları, dayanıklılığı sebebiyle XVI. yüzyılda çok yaygın bir şekilde kullanılmıştır. Yine Kâdî Ahmed'in bildirdiğine göre Abdullah-ı Şîrâzî, ruganı denilen bu tarzda da büyük ustalardan biridir.