Toplam yaşam öyküsü sayısı: 8877
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Abdullah Bin Mübarek

Abdullah Bin Mübarek


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Diğer

Abdullah Bin Mübarek Yazıcıya Gönder

Tebeü't-tâbiînin ileri gelenlerinden, muhaddis, zâhid ve fakihdir. 736'de devrin kültür merkezlerinden biri olan Merv'de doğdu. Babası Türiöfcür, annesinin de Hârizmli bir Türk olduğuna dair rivayet vardır. Çocukluk ve gençlik yıllarının Merv'de geçtiği bilinmekte, ancak kaynaklarda bu dönem hakkında yeterli bilgi bulunmamaktadır. İlk hocası Mervli âlim Rebî Bin Enes el-Horasânrdir. İlim tahsili için ilk seyahate yirmi üç yaşlarında iken çıktı. Daha sonraki yıllarda bu seyahatlerini devam ettirdi. Zamanın ilim merkezlerinden olan Basra, Hicaz, Yemen, Mısır, Şam ve Irak'a yolculuklar yaptı. Derin bilgisiyle Basra'nın hadis imamı kabul edilen Hammâd Bin Zeyd'in takdirini kazandı. Ma'mer Bin Râşid, Evzâî, A'meş, Süfyân es-Sevrî, Mâlik Bin Enes ve Süfyân Bin Uyeyne gibi meşhur muhaddislerden hadis okudu. Kendisinden de başta hocaları Ma'mer Bin Râşid ve Süfyân es-Sevrî olmak üzere, Abdurrahman Bin Mehdî, Abdürrezzâk Bin Hammâm, Yahya Bin Maîn, İshak Bin Râhûye gibi hadis ilminin önde gelen imamları hadis rivayet etti. Abbasî Halifesi Hârûnürreşîd devrinde Misis ve Tarsus civarında Bizans'a karşı savaştı. 181 (797) yılı Ramazan ayında altmış üç yaşında iken Fırat nehri kenarında bulunan Hit'-te vefat etti ve orada defnedildi.