Toplam yaşam öyküsü sayısı: 9147
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Abdullah Bin Hasan El-Bağdâdî

Abdullah Bin Hasan El-Bağdâdî


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Diğer

Abdullah Bin Hasan El-Bağdâdî Yazıcıya Gönder

Matematikçi, astronom ve müneccimdir. Kaynaklar, adını Abdullah veya Ubeydullah şeklinde vermektedirler. Bağdat'ta yaşadı ve daha çok, mesleğinden dolayı kendisine takılan Gulâm-ı Zühal (Zühal/Satürn'ün hizmetkârı) lakabıyla tanındı. Matematikçi ve müneccim olarak Adududdevle'nin hizmetinde bulundu. Abdurrahman es-Sûffnin çağdaşı, Sicistanlı filozof Ebû Süleyman el-Mantıkî'nin de yakın arkadaşıdır.

Rivayete göre, ilim adamları arasındaki ününü, Mantıkî'nin meclislerinin birinde yapılan, astrolojik kehanetlerin doğruluk derecesiyle ilgili bir tartışmada, en mükemmel ilmî açıklamayı getirdiği için kazanmıştır. Bugüne ulaşamamış dokuz kitabının adı bilinmekte olup bunlardan yalnız Kitâb fi'l-küsûfât ve'l-kırânât adlı eseri, Siczfnin el-Câmizu'ş-şâhî ve Nasîruddîn-i TûsFnin Sefînetü'l-ahkâm'a aldıkları bazı parçalarla tanınmaktadır. İbnü'n Nedîm'in verdiği listeye göre diğer eserlerinin adlan şunlardır: Kitâbü't-Tesyîrât; Kitâbü'ş-Şucâcât; Kitâbü Ahkâmi'n-nücûm; Kitâbü't-Tesyîrât ve'ş-şuâ'ât-, Kitâbü'î-Cârrtfi'i-kebîr; Kitâbül-Uşûli'l-mücerrede; Ki-tâbü'l-İhtiyârât; Kitâbü'l-tnfişâlât.