Toplam yaşam öyküsü sayısı: 9147
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Abd Bin Humeyd

Abd Bin Humeyd


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek:

Abd Bin Humeyd Yazıcıya Gönder

Ebû Muhammed Abd Bin Humeyd Bin Nasr el-Kissî Mâverâünnehir'in tanınmış hadis hafızıdır. Mâverâünnehir'de bir Türk şehri olan Kiste 170'ten (786-87) sonra doğdu ve aynı şehirde öldü. Gençliğinde o günün önemli ilim merkezlerine giderek Yezîd Bin Hârûn Yahya Bin Âdem, Abdürrezzâk, Ebû Dâvûd et-Tayâlisî ve Ebû Bekir Bin Ebû Şeybe gibi âlimlerden hadis tahsil etti. Kendisinden de Müslim, Tirmizî ve oğlu Muhammed başta olmak üzere Mâverâünnehir âlimlerinin birçoğu ha­dis rivayet etti.

Güvenilir bir muhaddis olan Abd Bin Humeyd'in iki eseri vardır: 1. ei-Müsne-dü'l-kebîr. Müellif tarafından yapılmış bir muhtasarına ait bazı cüzler günü­müze kadar ulaşmıştır. Süleymaniye, Millet, Nuruosmani-ye ve Köprülü kütüphanelerinde birer yazması bulunan eser üzerinde, Kemaleddin Özdemir, Hadis İlminde Abd Bin Humeyd ve Münteftab Müsned'i adıyla Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde bir doktora tezi hazırlamıştır. Ayrıca eş-Şülâşiyyâtü'l'Vâkı ca fî Müntahabi'l-Müsned adlı seçme bir cüzün yazmala­rı da bulunmaktadır 2. et-Tefsîr. Gü­nümüze ulaşmayan bu eserden İbn Ha-cer'in yaptığı iktibaslara yer yer rastlanmaktadır.