Toplam yaşam öyküsü sayısı: 9147
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Abbas Vesim Efendi

Abbas Vesim Efendi


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Bilim insanları

Abbas Vesim Efendi Yazıcıya Gönder

Osmanlı tabibi ve astronomi bilginidir. Halk arasında "Kambur" (ei-Ahdeb) lakabıyla tanınır. Bursalı Tabip Ömer ŞrfâTnln oğlu okluğu ve tıp ilmiy­le Farsça'yı ondan öğrendiği sanılmak­tadır. Ayrıca tıp tahsilinde Bursalı Tabip AN Efendi ile Kazasker ve Refsüietıbbâ Katipzâde Mehmed Refî Efendl'den de istifade etti, heyet (astronomi) ders­lerini Ahmed-i Mısrfden. hikmet (fizik) derslerini ise Yanyalı Esad Efendl'den aldı. Diğer taraftan, Galata'da otu­ran Batılı hekimlerle de münasebet kurdu.

Latince ve Fransızca öğrendi, hatta bazı İtalyanca tıp metinlerini Türkçe'ye tercüme ettirerek Avrupa'daki gelişme­lerden de haberdar oldu.

İlmî araştırma ve çalışmalarını Fa­tih'te Sultan Selim Çarşısı'ndaki hekim dükkânında (muayenehane ve eczahane) sürdüren Vesim Efendi'nin eserleri için­de özellikle, yayımlanmamış Düstûru VesSm fî übbi'l-cedîd ve'I-kadîm adlı kitabı önemlidir, önsözü Müstakimzâde Sa'deddin Efendi tarafından kaleme alınan bu eserin yazma nüshalarından biri Ragıp Paşa kütûphanesindedir. Tıp alanındaki eserleri arasında, Tıbb-ı Cedîd-i Kimyevî adlı çalışması ile Macar Georgiostan Vesiletü'l-me-tûlib fî Umî't-terâkib adıyla tercüme ettiği bir farmakoloji kitabı da yer al­maktadır. Abbas Vesim Efendi'nin ve­rem hakkındaki görüşleri ve mikrobu tarifi, zamanına göre ileri bir seviye ola­rak kabul edilmektedir. Tıbbî eserlerin­den başka, 1245'te yazılan Uluğ Bey'in Zîc'ini Nehcü'J-bülûğ fî şerhi Z/ci IJJuğ adıyla tercüme ve şerh etmiş bir de "rü'yet-i hilâl'e alt bir risale kaleme aldı.