Toplam yaşam öyküsü sayısı: 8877
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Aziz Mahmud Hüdâî

Aziz Mahmud Hüdâî


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Yazarlar - Şairler

Aziz Mahmud Hüdâî Yazıcıya Gönder
(1541- 1628): Mutasavvıf şair, âlim. Koçhisar'da doğdu. İstanbul'da Molla Nasırzâde'nin derslerine devam etti. Hocası Edirne Sultan Selim Medresesine tayin edilince onunla birlikte gitti ve hocasının yardımcısı oldu (1570). Şam ve Mısır'ı dolaştı; Halvetiye tarikatının şeyhleriyle görüştü. Sonra Bursa Ferhadiye Medresesine hoca tayin edildi (1573). Gördüğü bir rüya üzerine Şeyh Üftade'ye intisap etti. Celvetî tarikatı üzerine üç yıl sülûk etti. Halife olarak Seferhisar'da irşadda bulundu. Sonra Bursa'ya ve Üsküdar'a geldi. Mehmet Paşa Camii yanında bir evde 16 sene kaldı. 1595 yılında kendi adıyla anılan tekke ve camii yaptırdı. Fatih ve Sultanahmet camilerinde vaazlar verdi. Vaazlarını Padişah I. Ahmed de dinlerdi.

Celvetiye tarikatının kurucusu olan Aziz Mahmud Hüdâî, dinî-tasavvufî şiirin başlıca temsilcisidir. Hem aruz, hem hece vezni ile yazmıştır. Birçok şiiri bestelenmiştir.

Eserleri: Nefaisü'l-Mecâlis, Tarikatnâme, Divan-ı İlahiyât (Mustafa Tatcı yayınlardı: Aziz Mahmud Hüdayî: Divan-ı İlahiyât, 2005), Tezâkir-i Hüdâî.