Toplam yaşam öyküsü sayısı: 9147
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Taşköprîzâde Ahmed Efendi

Taşköprîzâde Ahmed Efendi


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Yazarlar - Şairler

Taşköprîzâde Ahmed Efendi Yazıcıya Gönder
(1495 - 1561): Âlim, yazar. Bursa'da doğdu. Cengiz istilası sırasında İran üzerinden Anadolu'ya göç ederek Kastamonu'ya bağlı Taşköprü'ye yerleşmiş Türk ailesi Taşköprüzâdelerden Muslihiddin Efendi'nin oğludur. Tahsilini ailesinin yanında ve Ankara, Amasya, Bursa ve İstanbul'da gördü. Dimetoka, İstanbul, Üsküp, Edirne, Bursa medreselerinde müderrislik; Bursa ve İstanbul'da kadılık etti. 1554'te gözleri görmez hâle gelince vazifesinden ayrıldı. Bu tarihten sonra birçok eserini söyleyerek tamamladı. Eserlerinin hemen hepsi Arapçadır. Şakaik-i Numaniye adıyla bilinen biyografik eseri Türk kültür tarihi için büyük önem taşır.

Eserleri: Miftahu's-Saâde ve Misbâhu's-Siyâde (2 cilt, Haydarabad'da basıldı, 1910, 1911. İlimleri konularına göre tasnif eder ve bu konularda yazılmış eserleri bildirir. Oğlu tarafından Mevzuatü'l-Ulûm adıyla Türkçeye çevrildi. Ahmed Cevdet Paşa 2 cilt olarak yayınladı, 1895-1896), Şakaik-i Numaniye (Mısır, 1310. Mehmed Mecdî bazı ilâvelerle Hadimü'ş-Şakaik adıyla Türkçeye çevirdi. Doç. Dr Abdülkadir Özcan bu çeviriyi tanıtım ve indeksiyle birlikte yeniden yayınladı, 1989), Risâle fî İlmî Âdâbi'l-Bahs, Seyyid Şerif Haşiyesi, Nevâdirü'l-Ahbâr fî Menâkıbı'l- Ahyâr.