Toplam yaşam öyküsü sayısı: 9147
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Süleyman Nesib

Süleyman Nesib


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Yazarlar - Şairler

Süleyman Nesib Yazıcıya Gönder
Doğumu: 1866, İstanbul Ölümü: 28 Eylül 1917, İstanbul

Şipka kahramanı Müşir Süleyman Paşanın oğludur. Asıl adı Süleyman Paşazâde Mehmed Sâmi'dir. İlk ve orta öğrenimini İstanbul'da yaptı. Mekteb-i Mülkiyeye girerek 1839'da mezun oldu. 1890'da Bursa İdadîsine müdür olarak tayin edildi. Daha sonra Bağdat İdadîsine gönderilmek istendiyse de müracaatı üzerine tayini durduruldu. O yıllarda babası Bağdat'ta sürgündü. İzin alarak babasını ziyarete gitti. Orada iken İdadî Müdürlüğüne tayin edildi (1891). Babasının vefatı üzerine Bağdat'tan ayrıldı, Bursa Maarif Müdürlüğüne getirildi (1893). Daha sonra Cezayir-i Bahr-ı Sefîd Maarif Müdürü (1900), ardından İstanbul Maarif Müdürü oldu (1908). 1909 yılı başlarında Mekâtib-i İbtidaiyye Müdüriyetine, birkaç ay sonra Meclis-i Kebir-i Maarif daimî azalığına getirildi. Darülfünûn Müdir-i Umumiliğine ve Maarif Nezareti Telif ve Tercüme Heyeti azalığına tayin edildi (1915). Bu görevi sürdürürken öldü. Vasiyeti üzerine Eyüp Mezarlığında çok sevdiği Tevfik Fikret'in yanına gömüldü. Süleyman Nesib, Servet-i Fünûn edebiyatının, devrinde sevilmiş, ancak adını fazla duyuramamış şâirlerinden biridir. Bunda çekingen mizacının ve daha ziyade meslekî çalışmalara ağırlık vermesinin etkisi vardır. Edebiyat yanında, eğitim meseleleri ile ilgili önemli gayretleri olmuştur. Öğretim usulleri için tasarılar hazırlamış, 'İlköğretim Yönetmeliği'ni de kaleme almıştır. Terbiye ve pedagoji sahalarında telif ve tercüme çalışmaları vardır. Süleyman Nesib'in güçlü bir dili ve edebiyat kültürü vardır. Arapça, Farsça, İngilizce ve Fransızca bilir. Şiire çok genç yaşlarda başlamıştır. 1893'te manzumesi basılmıştır. Asıl gelişmesini Servet-i Fünûn dergisine girdikten sonra kaydetmiştir. Aşk, kadın, çocuk, ıztırap, millî duygular, fazilet gibi konuları işlemiş; lirizmi az, derinlikten yoksun ama alabildiğine samimi şiirler yazmıştır. Vefatından sonra şiirleri, nesirleri, hakkında söylenenler bir heyet tarafından bir araya getirilmiş, Nail Reşid'in önsözü ile yayımlanmıştır: Süleyman Paşazâde Sâmî Bey- Külliyât-ı Âsâr ve İhtisâsat (1918).

ESERLERİ

BİYOGRAFİ: Süleyman Paşa Muhakemesi (Babasının hayatı, 1912)

DİĞERLERİ: İlm-i Terbiye-i Etfal (1907), Fröbel ve Pestalozzi Usullerinde Talim ve Terbiye Dersleri (1914)