Toplam yaşam öyküsü sayısı: 9146
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Sunullah-i Gaybî

Sunullah-i Gaybî


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Yazarlar - Şairler

Sunullah-i Gaybî Yazıcıya Gönder
(1615? - 1663?): Mutasavvıf şair. Kütahya'da doğdu. Dedesinin babası kalburcu şeyhi Pir Ahmed bin Beşir Efendi Merkez Efendi'nin halifelerinden idi. Babasından ders gördü. 1649'da Kütahya'dan İstanbul'a gelerek, Aksaray'da Oğlanlar Dergâhı şeyhi İbrahim Efendi'ye intisap etti. İbrahim Efendi'nin halifesi oldu. 1655'te şeyhinin vefatıyla tekrar Kütahya'ya döndü ve münzevî bir hayat yaşadı. Bu şehirde öldü.

Gaybî aruzla ve hece vezniyle şiirler söylemiştir. Şiirlerinde melamî neşvesini terennüm etmiştir. Mensur eserlerinde bağlı olduğu tarikatın esaslarını açıklar.

Eserleri: Divan (99 beyitlik ünlü Keşfü'l-Gıtâ kasidesi de içindedir. Divan'ın 1963'te yapılan yeni harflerle baskısı güvenilir değildir. Divan üzerine ilmi çalışma: Dr. Bilal Kemikli, Sun'ullâh-ı Gaybî Dîvânı: İnceleme-Metin, 2000) Sohbetnâme (Gaybî'nin şeyhi İbrahim Efendi'den dinledikleri), Bîatnâme (Melâmilik tarikatı silsilesi, mensur). Ayrıca tasavvuf ve tarikat içindeki mertebelerden bahseden çeşitli risaleler de yazmıştır.

Dr. Bilal Kemikli, Sun'ullâh-ı Gaybî: Hayatı-Eserleri-Şiirleri'ni hazırladı (2000).