Toplam yaşam öyküsü sayısı: 8873
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Recep Toparlı

Recep Toparlı


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Yazarlar - Şairler

Recep Toparlı Yazıcıya Gönder
(3 Temmuz 1955 - ): Yazar, araştırmacı. Sivas'ta doğdu. İlk ve orta öğrenimimi Sivas'ta tamamladı (1971). Erzurum Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü bitirdi (1976). Aynı bölüme 1977'de Orta Türkçe asistanı oldu. 1981'de 'İrşâdü'l-Mülûk ve's-Selâtîn, İnceleme-Metin' konulu teziyle doktorasını verdi. 1988'de doçentliğe, 1993'te profesörlüğe yükseldi. 1985'te bölüm başkanı, 1993'te Gaziosmanpaşa Üniversitesine geçti; dört yıl rektör yardımcılığını yürüttü. Hâlen Türk Dil Kurumunda görevli.

Eserleri: Kitâb-ı Mukaddime-i Ebu'l-Leysi's-Semerkandî (1987), Muînü'l-Mürîd (1988), Kitâb Fi'l-Fıkh: Şekil Bilgisi Özellikleri (1993), Harezm Türkçesi (Hanefi Vural İLE, 1999), Şemseddin Sivâsî Divanı (1984), Abdulmecid Sivâsî Divanı (1984), Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü (Halûk İpekten, Mustafa İsen, Naci Okçu, Turgut Karabey ile, 1988), Osmanlıca'da Kullanılan Arapça Ve Farsça Edat, Zarf, Deyim ve Terkipler (M. Sadi Çöğenli ile 1990), Gülbün-i Hânân (M. S. Çöğenli ile, 1990) Tuhfetü'l-Uşşâk (M.S. Çöğenli, Yakup Şafak ile, 1990), Edebî Sanatlar (M.S. Çöğenli, Yakup Şafak ile, 1991), Divan-ı Halim Giray (M. S. Çöğenli ile, 1992), Divançe-i Es'ad Paşa ((M.S. Çöğenli, Yakup Şafak ile, 1992), Divançe-i Süleyman Nazif ((M.S. Çöğenli ile, 1992), Azerbaycan Edebiyatına Kısa Bir Nazar ((M.S. Çöğenli, Yakup Şafak ile, 1992), XX. Yüzyılın Başlarında Yaşayan Azerbaycan Yazarlarının Biyografileri (İsa Habibbeyli'den, 1992) Tezkiretü'ş-Şuara-Riyazu'l-Âşıkın (Karabağlı Müctehidzade Mehmed Aka'dan. M. S. Çöğenli ile, 1992), Abdulkadir Gulâmî Divanı (1992), Harezmli Hafız'ın Divanı'ndan Seçmeler (1994), Ali Şir Nevâî: Mecâlisü'n-Nefâis, (H. Ayan, G. Ayan, Y. Akpınar, K. Yavuz, E. Gemalmaz ile, 1995), Hârezmli Hafız'ın Divanı (1998), El-Kavânînü'l-Külliyye li-Zabti'l-Lügati't-Türkiyye (S. Çöğenli, Nevzat H. Yanık ile, 1999), Ahmet Vefik Paşa-Lehce-i Osmanî (2000), Türk Dili Kompozisyon (2000), Kitâb-ı Mecmû-ı Tercümân-ı Türkî ve Acemî ve Mugalî (S. Çöğenli, N. H. Yanık ile, 2000), Ragıp Hulûsi Özdem: Dil Bilimi Yazıları (2000), Mehmet Akalın: Dil Yazıları (2001), Ed-Dürretü'l-Mudiyye Fi'l-Lugati't-Türkiyye (2003), Kıpçak Türkçesi Sözlüğü (Hanifi Vural, Recep Karaatlı ile, 2003), Resimli Türkçe Kamus (Belgiz Tezcan Aksu, Canan Kanoğlu, Seyfettin Türkmen ile, 2003), İkinci Seneye Mahsus Mufassal Yeni Sarf-ı Osmânî (2003), İlköğretim Okulları İçin İmlâ Kılavuzu (2004).