Toplam yaşam öyküsü sayısı: 8877
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Nev'îzâde Ataî

Nev'îzâde Ataî


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Yazarlar - Şairler

Nev'îzâde Ataî Yazıcıya Gönder
(1563-1636?): Şair. İstanbul'da doğdu. Adı Ataullah'tır. Şair Nev'î'nin oğludur. Kültürlü bir muhitte yetişti. Müderrislikte, Lofça, Babadağ, Varna, Rusçuk, Silistre, Rodosçuk, Hezergrad, Tırnova-Sahra, Tırhala, Mezistıre ve Üsküp kadılıklarında bulundu. İstanbul'da öldü.

Şiirlerinde atasözlerini ve deyimleri ustaca kullanmış, tabiat tasvirlerine yer vermiştir. Osmanlı devletinin sosyal yapısını onun şiirlerinde takip etmek mümkündür. Hamse sahibidir. Ayrıca Şakaik Zeyli ile de Türk kültür tarihinde ayrı bir yeri vardır.

Eserleri: Divan, Hamse (Sâkinâme, Nevhatü'l-Ezhâr, Sohbetü'l-Ebkâr, Heft Han, Hilyetü'l-Ebkâr. Turgut Karacan Hefthan üzerine doktora yaptı, 1974), Hakâyikü'l-Hakayık fî Tekmileti'ş-Şakayık (Taşköprîzâde'nin Şakaiku'n-Numaniye'sinin zeylidir. 1852'de basıldı. Abdülkadir Özcan indeks ekleyerek yayınladı, 1989). Münşeat, Zeyl-i Siyer-i Veysî (Yarım kaldı).

Tunca Kortantamer, Nev'îzâde Ataî ve Hamsesi'ni doçentlik tezi olarak hazırladı (1983).