Toplam yaşam öyküsü sayısı: 8877
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Nahifî Süleyman

Nahifî Süleyman


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Yazarlar - Şairler

Nahifî Süleyman Yazıcıya Gönder
(1645? - 1738): Şair. İstanbul'da doğdu. Müstakimzâde Süleyman Efendi'nin amca çocuğudur. Yeniçeri Kalemine girdi. 1688'de elçi olarak İran'a giden Ebu Kavak Mehmed Paşa'nın yanında yazıcı olarak bulundu. Konya'da Çelebi Bostan Efendi'ye intisap ederek Mevlevî oldu. Şehid Ali Paşa'nın sadaret katipliğini yaptı. Pasarofça anlaşması için Avusturya'ya gitti (1718). Defterdar-ı Şıkk-ı Sânî iken emekliye ayrıldı. İstanbul'da öldü. Mezarı Topkapı dışındadır.

Nahifî hem edebî, hem ilmî sahada eserler verdi. Mesnevî tercümesi meşhurdur.

Eserleri: Divan, Hilyetü'l-Envar, Mevlidü'n-Nebî, Hicretü'n-Nebî, Ravzatü's-Safa, Zührü'l-Âhire, Miraciye, Tevhid-i Hak, Mesnevî Tercümesi (Âmil Çelebioğlu yayınladı, 4 cilt, 1967-1969), Faziletü's-Savm (A. Çelebioğlu yayınladı, Diyanet Dergisi, S. 112-113, Eylül-Ekim 1973).