Toplam yaşam öyküsü sayısı: 8877
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Mustafa Tatcı

Mustafa Tatcı


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Yazarlar - Şairler

Mustafa Tatcı Yazıcıya Gönder
(12 Şubat 1961- ): Yazar, araştırmacı. Denizli-Kızılcabölük'te doğdu. İlk ve orta okulu doğduğu yerde okudu. Denizli Lisesini (1978) ve Uludağ Üniversitesi Necati Bey Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü (1984) bitirdi. Gazi Üniversitesinde "Hayretî Divanı'nda Din ve Tasavvuf" konusunda yüksek lisans (1986), "Yunus Emre Divanı-İnceleme, Tenkitli Metin" konusunda doktora (1990) yaptı. Silvan Endüstri Meslek Lisesinde bir yıl öğretmenlikten sonra Gazi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde öğretim üyesi oldu (1986).

Türk tasavvuf edebiyatı üzerine yaptığı çalışmalarıyla tanınır. Yazıları, Millî Kültür, Türk Kültürü, Türk Yurdu, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Dolunay, Erguvan, Yedi İklim gibi dergilerde çıktı.

Eserleri: Yunus Emre Bibliyografyası (1988), Elmalılı Ümmî Sinan Halvetî (1993), Türk Edebiyatında Tasavvufî Rüyâ Tabirnâmeleri (Halil Çeltik ile, 1995), Yunus Emre Divanı (1. Cit: İnceleme, 2. cilt: Tenkitli metin, genişletilmiş 2. bs. 1997), Yunus Emre Divanı-Risâletü'n-Nushiyye (Genişletilmiş 2. bs., 1997), Âşık Yunus ve Diğer Yunusların Şiirleri (2. bs., Yunus Emre Divanı-Âşık Yunus adıyla, 1997), Niyazî-Mansur-nâme (2. bs., 1997), Kırımlı Selim Divane-Tasavvufî Sorulara Cevaplar (1996), Mehmed Âkif Ersoy-Safahat (Müşterek, 1996), Üzüm Dedesi Hüseyin Hulûsi Efendi (Cemal Kurnaz ile, 1997), Edebiyattan İçeri-Dinî Tasavvufî Türk Edebiyatı Üzerine Yazılar (1997), Yesevî Bilgisi (C. Kurnaz, Mustafa İsen ile, 1998), Mustafa Rumi Efendi (Abdülkerim Abdülkadiroğlu ile, 1998), Hayretî'nin Dinî Tasavvufî Dünyası (1998), İstanbul'da Buharalı Bir Mutasavvıf: Emir Buharî (C. Kurnaz ile, 1998; genişletilmiş 2. bs., 1999), Aşk Çağlayanı Bayburtlu Celâlî (C. Kurnaz ile, 1998), Hüseyin Vassaf Bey Hayatı ve Şiirleri (C. Kurnaz, İ. Kasap ile, 1998), Türk Edebiyatında Hû Şiirleri (C. Kurnaz ile, 1999), Çavdaroğlu Müftü Derviş-Hayatı, Şiirleri (C. Kurnaz ile, 1999), Hüseyin Vassaf, Mevlid- Süleyman Çelebi ve Vesiletü'n-Necât'ı (1999), Bursalı Mehmed Tahir: Osmanlı Müellifleri I-II-III ve Ahmet Remzi Akyürek: Miftahü'l-Kütüb ve Esâmi-i Müellifîn Fihristi (2000), Belgelerle Orhan Veli (C. Kurnaz ile, 2000),

Giritli Salacıoğlu Mustafa Celvetî: Divan (2000), Salacıoğlu Mustafa Celvetî, Giritli Şeyh Mustafa'nın Şehadeti (2000), İsmail Hakkı Bursavî: Bitmedik Ot Dibinde Doğmadıcak Bir Göcen, Şerh-i Nazm-ı Ahmed (2000), Türk Edebiyatında Şathiyye (2001),Enverî, Divan (2001), Bayburtlu Celâlî Ve Şiir Dünyası (2000), Nail Tuman: Tuhfe-i Nailî (C. Kurnaz'la, 2 cilt, 2001), Ümmî Divan Şairleri ve Enverî Divanı (2001), Hasan Ünsî: Tasavvufî İncelikler (Kelâm-ı Azîz)(2001), Hasan Lutfî: Şerh-i Gazel-i Cemâl (2001), Tasavvufî Gelenekte Miyârlar ve Karabaş-ı Velî'nin Miyârı, Mirâc (2001), Muslihüddin Vahyî: Mirâc (2002), Eroğlu Nuri: Divançe-i İlahiyat (2002), Menakıbname-i Hasan Ünsî (2002), Tasavvufî Gelenekte Miyârlar ve Karabaş-ı Velî'nin Miyar'ı (2003), Elmalının Canları (2003), Üsküdarlı Mustafa Manevî: Divançe-i İlahiyat (2003), Eroğlu Nuri: Tasavvuf Bi't-Tarikat (2003), Safranbolulu Mehmet Emin Halvetî: Mir'atü'l-Aşıkîn ve Mizânü'l-Aşıkîn-Aşıklara Ayna ve Terazi (2003), İbrahim Has: Yunus Emre'nin Bir Şiirinin Şerhi- Çıktım Erik Dalına (2004), Çankırılı Bir Melamî Şair, Abdullah Özay (2004), Üsküdarlı Muhammed Nasuhi'nin Hayatı ve Divançe-i İlahiyatı (2004), Ünsî Hasan: Divan-ı İlahiyat (2004), İbrahim Has, İnsan-ı Kamil sözleri, Risale-i Kelimât-ı Pirân (2004), Selim Divane: Ariflerin Delili Müşkillerin Anahtarı (2004), İbrahim Has: Tasavvufî konuşmalar (2005), Yunus Emre, Divan ve Risaletü'n-Nushiyye (2005), Melâmî Ali Urfî: Tasavvufi Sorulara Cevaplar (2005), İbrahim Has: Tasavvufî Mektuplar (2005), İbretî: Divan-ı İlahîyat (2005), Aziz Mahmud Hüdayî: Divan-ı İlahiyat (2005), Ayaşlı Kenzi (2005), Mevlid Şerhi-Gülzar-ı Aşk (2005), Üsküdarlı Muhammed Nasuhî: Risale-i Rüşdiyye (2005), Üsküdarlı Selami Ali Efendi (2005).

Mustafa Tatcı kitapları